FAGMÅLSBESKRIVELSE FOR DANSK

Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for sproget, som et vigtigt middel til at knytte os sammen i forskellige personlige, kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil beskrive såvel den åndelige/poetiske som den materielle/historiske virkelighed i os og omkring os. Undervisningen skal tale til elevernes lyst, fantasi og engagement, så de finder glæde ved at udtrykke sig sprogligt. Den skal give dem mod og evne til at formulere sig om deres liv, drømme og anelser i samtale og fortælling. Endvidere gennem lytten, læsning, iagttagelse og skriftlig formulering at give dem redskaber til analyse, kontakt og kommunikation samt forsøge at klargøre menneskelivets grundvilkår i et alsidigt og nuanceret sprogligt samspil med andre. Undervisningen i dansk omfatter både fiktion og fakta, det fortryllende, det fantastiske, mystiske, mytiske, eventyrlige, det socialrealistiske og det faktuelle for dermed at klargøre for eleverne, hvor mangfoldigt og omfattende menneskelivet og verden er. Undervisningen skal gennem oplevelse og læsning af fortidens og vor egen tids litteratur styrke elevernes forståelse af sig selv som en del af en dansk og international sammenhæng.

Danskundervisningen skal bygge på æstetisk, etisk og historisk forståelse. Derfor har undervisningen endvidere til formål at medvirke til elevernes personlighedsudvikling ved at pege på vekselvirkningen mellem sprog og virkelighed og mellem individ og fællesskab.

Undervisningen skal give eleverne adgang til det nordiske sprog- og kulturfællesskab.

Slutmål efter 9. klassetrin

Slutmål i dansk – Det talte sprog:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

-      tale forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til situationen

-      udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og disponeret form

-      bruge kropssprog, og stemme i en form, der passer til situationen

-      bruge hjælpemidler til støtte for mundtlig fremstilling, fx tavle og overheadprojektor

-      lytte aktivt og analytisk både i samtale, fortælling og ved længere mundtlig fremstilling

-      lytte til norsk og svensk med rimelig forståelse

Slutmål i dansk – Det skrevne sprog – læse:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

-      læse sikkert og hurtigt med forståelse og indlevelse· bruge forskellige læsemåder, der er afpasset læseformål, genre og medie

-      fastholde det væsentlige af det læste i mundtlig og skriftlig form

-      forholde sig åbent og analytisk til tekster fra forskelligartede medier

-      opnå og vise indsigt i forskelligartede teksters og teksttypers egenart og virkemidler

-      forstå og bruge forskellige trykte og elektroniske kildetyper (tekster, billeder og lyd)

-      målrettet og kritisk, herunder udvælge, bearbejde og sammenfatte det væsentlige i teksten i forhold til læseformål

-      læse norske og svenske tekster med rimelig forståelse

Slutmål i dansk – Det skrevne sprog – skrive:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

-      skrive forståeligt, klart og varieret i en form, der passer til situationen

-      udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og disponeret form

-      styre skriveprocessen fra ide til færdig tekst

-      anvende og forholde sig til korrekt sprog, retstavning og tegnsætning i egne og andres tekster

-      anvende layout så sammenhængen mellem tekst og billeder understøtter kommunikationen

-      skrive en læselig, personlig, rytmisk håndskrift med passende hastighed og derefter skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik

-      samtale om egne og andres skriftlige fremstillinger

-      bruge informationsteknologi som tilpasses den tilsigtede målgruppe

-      fastholde det væsentlige af det, de læser, hører og ser.

Slutmål i dansk – Sprog, litteratur og kommunikation:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

-      anvende sproget i en form, der passer til situationen· tilegne sig kundskaber om sprog og sprogbrug, bevidsthed og viden om sprogformer, om sproglig. stil og korrekthed samt om sprogets virkemidler, funktion og opbygning

-      have indsigt i sprog, teksters og forskelligartede mediers æstetik og gøre rede for samspillet mellem sprog, indhold, genre og situation

-      tilegne sig kundskaber om dansk litterær og kulturel tradition og udvikling

-      gøre rede for og vurdere etiske, æstetiske og historiske aspekter i tekster og andre udtryksformer

-      fortolke, vurdere og perspektivere ældre og nyere dansk og udenlandsk litteratur samt sagprosa og andre udtryksformer på baggrund af såvel umiddelbar oplevelse som analytisk fordybelse

-      gøre rede for litterære genrer, fremstillingsformer, fortælleteknikker og virkemidler og anvende dem i en form, der passer til situationen

-      tilegne sig kundskaber om trykte og elektroniske medier, billedkunst, film og drama og udtryksformernes sprog og æstetik

-      anvende informationsteknologi til lyd- og billedforløb i fiktive og ikke-fiktiv

-      udtryksformer og multimedier i en form, der passer til situationen

-      søge forskellig slags information og anvende den bevidst i en passende form.

De obligatoriske emner Færdselslære og Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering søges varetaget i dansktimerne på alle klassetrin.

Undervisningen følger formål og slutmål, der er fastsat for folkeskolen i Fælles Mål.

Delmål 1 efter 3. klassetrin

Det talte sprog:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

-      bruge talesproget i samtale, samarbejde og fremførelse

-      fortælle, hvad de er optaget af, og udtrykke sig i genrer som referat, fortælling, oplæsning, drama og eventyr

-      tale med om kropssprog og stemme som udtryksmiddel

-      bruge hjælpemidler, når de fortæller og dramatiserer

-      lytte aktivt.

 

Det skrevne sprog - læse:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

-      læse ukendte, lette og alderssvarende tekster uden hjælp - både fag- og skønlitteratur

-      vise et sikkert kendskab til bogstavernes form, lyd og kombinationer

-      bruge forskellige elementære læsestrategier

-      læse små forberedte tekststykker op, herunder eventyr, sagn, rim og remser

-      lytte til andres oplæsning af tekster, herunder sagn, myter og salmer

-      udtrykke deres egen forståelse af tekster

-      gengive tekster i dramatisk form

-      læse med forståelse og genfortælle handlingen i en tekst

Det skrevne sprog - skrive:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

-      skrive i enkle fiktive genrer som historie og eventyr

-      skrive enkle tekster om egne oplevelser samt skrive ud fra fantasi, billeder og læste tekster

-      skrive fortællende

-      stave til lydrette og hyppige ord i egne tekster

-      skrive de små og store trykbogstaver i håndskrift

-      skrive små tekster på computer efter forlæg

-      lytte til andres tekster og læse egne tekster op i mindre grupper

-      forholde sig skriftligt ved at tegne og skrive beskeder

Sprog, litteratur og kommunikation:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

-      bruge sproget som middel til konfliktløsning, underholdning og formidling af viden og være opmærksomme på sproget

-      være opmærksomme på sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne og andres tekster

-      kende enkle sproglige virkemidler

-      vide at sprog er opbygget af ord og sætninger, og at der er forskellige ordklasser

-      vide at der er forskel på det talte og det skrevne sprog

-      samtale om tekster og andre udtryksformer ud fra deres umiddelbare oplevelse og forståelse

-      kende forskellen mellem fiktion og ikke-fiktion

-      tale med om hovedindhold, tid, sted og handling i tekster og andre udtryksformer

-      udtrykke sig i dramatisk form

Delmål 2 efter 6. klassetrin

Det talte sprog:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

-      bruge talesproget forståeligt og klart i fortælling samt samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse

-      udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar, argumentation, debat, information, fortælling, oplæsning, forespørgsel og drama

-      udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i sammenhængende mundtlig form· bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel afpasset efter genre

-      bruge hjælpemidler, der støtter kommunikationen, bl.a. stikord og plancher

-      lytte aktivt til bl.a. eventyr, sagn og myter, sange og salmer og følge op med analytiske og vurderende spørgsmål

-      fungere som ordstyrer, der styrer og konkluderer i en mindre forsamling

-      forstå lette norske og svenske tekster

Det skrevne sprog – læse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

-      læse sikkert og med passende hastighed i både skønlitterær og faglig læsning

-      bruge forskellige læsemåder - oversigtslæse, punktlæse og nærlæse

-      fastholde det væsentlige i en tekst ved hjælp af understregning, referat og resumé

-      læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form

-      læse lette norske og svenske tekster

Det skrevne sprog - skrive:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

-      skrive i fiktive og ikke-fiktive genrer

-      skrive sammenhængende om oplevelser, erfaring, fantasi, viden og følelser

-      skrive refererende, beskrivende, berettende, kommenterende og argumenterende

-      indsamle stof og disponere et indhold samt skrive fra idé til færdig tekst

-      bruge substantiver, verber, adjektiver og pronominer i korrekt bøjningsform i egne tekster og bruge regler for sammensætninger

-      bruge ordbogens opslagsdel samt stavekontrol og autokorrektur på computer

-      bruge nyt afsnit, sætte punktum, spørgsmålstegn og komma samt markere replikker i egne tekster

-      bruge illustrerende billeder i egne tekster

-      skrive en sammenbundet, letlæselig brugsskrift med passende hastighed

-      skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik

-      give respons på andres tekster og modtage respons på egne tekster efter vejledning

-      bruge skrivning bevidst som hjælpemiddel i andre sammenhænge som hurtigskrivning og notater

Sprog, litteratur og kommunikation:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

-      bruge sproget som middel til konfliktløsning, overtalelse, underholdning, argumentation, formidling af viden og have viden om sprogets poetiske funktion

-      udtrykke viden om samspillet mellem sprog, genre, indhold og situation

-      vise indsigt i sprog, sprogbrug og sprogrigtighed i deres egne og andres tekster

-      kende betydningen af sproglige virkemidler

-      kende de vigtigste sætningsled og have viden om forskellige ordklasser og deres funktion i sproget

-      kende forskelle og ligheder mellem det talte og det skrevne sprog

-      kende til litteraturens foranderlighed gennem tiderne

-      finde udtryk for værdier både i andres udsagn og i tekster og andre udtryksformer

-      fortolke, perspektivere og forholde sig til tekster samt andre udtryksformer ud fra umiddelbar oplevelse og begyndende analytisk forståelse i samspil med andre

-      kende forskellige genrer inden for fiktion og ikke-fiktion

-      gøre rede for genre, hovedindhold, kommunikation, fremstillingsform og temaer i tekster og andre udtryksformer i samspil med andre

-      udtrykke sig i drama, billeder, lyd og tekst i forskelligartede produktioner

-      søge information på forskellige måder samt forholde sig til resultaterne

Delmål 3 efter 9. klassetrin

Det talte sprog:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

-      bruge talesproget forståeligt, klart og varieret i samtale, samarbejde og diskussion

-      vælge den mundtlige genre, der passer bedst til situationen

-      fremlægge og formidle stof med indsigt i, hvilken form der passer til situationen, og hvilke hjælpemidler der bedst støtter hensigten

-      udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og disponeret form

-      bruge kropssprog og stemme som udtryksmiddel afpasset efter genre og kommunikationssituation og bruge hjælpemidler, der støtter kommunikationen, og bruge hjælpemidler, der støtter kommunikationen, og gøre sig fri af manuskript

-      lytte aktivt og forholde sig åbent, analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling

-      fungere som ordstyrer, der styrer og konkluderer

-      forstå norsk og svensk i store træk

Det skrevne sprog - læse:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

-      læse sikkert og med passende hastighed i både skønlitterær og faglig læsning

-      benytte varierende læsemåder afpasset efter formålet, oversigtslæse, punktlæse og nærlæse

-      fastholde det væsentlige i en tekst ved hjælp af understregning, mindmap, referat, resumé og notater

-      læse op og gengive egne og andres tekster i fortolkende og dramatisk form

-      læse enkle norske og svenske tekster

Det skrevne sprog - skrive:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

-      vælge den fiktive eller ikke-fiktive genre, der passer bedst til skriveformålet

-      skrive sammenhængende, klart, bevidst reflekterende og forståeligt om fantasi, følelser, tanker, erfaringer ogviden i en form, der passer til situationen

-      skrive refererende, beskrivende, berettende, kommenterende, argumenterende og reflekterende

-      indsamle stof og disponere et indhold på en måde, der fremmer hensigten med kommunikationen og styrer skriveprocessen fra idé til færdig tekst

-      forholde sig til formel sproglig korrekthed i egne og andres tekster

-      bruge ordbogens opslagsdel og indholdsdel og bruge stavekontrol og autokorrektur på computer

-      bruge nyt afsnit, sætte tegn og markere replikker i egne tekster

-      anvende layout og bruge billeder i deres egne tekster

-      skrive en læselig brugsskrift med passende hastighed

-      skrive på computer med hensigtsmæssig skriveteknik

-      give respons på andres tekster og modtage respons på egne tekster

Sprog, litteratur og kommunikation:

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

-      bruge og gøre rede for sproget som middel til konfliktløsning, overtalelse, underholdning, argumentation, manipulation, formidling af viden samt sprogets poetiske funktion

-      gøre rede for samspillet mellem sprog, tekst, genre, indhold og situation

-      forholde sig analytisk og vurderende til sprog, sprogbrug og sprogrigtighed

-      gøre rede for betydningen af sproglige virkemidler og bruge dem

-      kende forskellige sætningstyper og sætningsled samt ordklasserne og deres funktion i sproget

-      anvende viden om litteraturens foranderlighed gennem tiderne

-      vurdere og identificere værdier i andres udsagn og tekster fra forskellige tider

-      fortolke, vurdere og perspektivere tekster og andre udtryksformer

-      kende forskellige genrer og deres blandingsformer inden for fiktion og ikke-fiktion

-      gøre rede for genre, kommunikation, komposition, fortælleforhold, fremstillingsform, tema og motiv, sprog og stil samt meningen i tekster m.v.

-      udtrykke sig i billeder, lyd og tekst i en form, der passer til situationen herunder søge information på en hensigtsmæssig måde i forskellige medier