FAGBESKRIVELSE FOR IDRÆT

 

Undervisningen i idræt på Gislev Friskole

 

Der undervises i idræt på bh. Kl. - 9. klassetrin.

 

De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:

 

 • Kroppen og dens muligheder
 • Idrættens værdier
 • Idrætstraditioner og -kulturer.

 

I idræt skal de grundlæggende kundskaber og færdigheder i hvert af de tre områder udvikles som en helhed gennem hele skoleforløbet både i faget idræt, og når idræt indgår i tværgående emner og problemstillinger.


De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne får mulighed for at

 

 • få indsigt i og beherske forskellige kropslige udtryksformer og anvende kropslige kompetencer
 • opleve, at mestringen, kampen, legen og dansen i idrætten har betydning for den personlige, sociale og kulturelle identitet
 • kende til idrættens betydning, socialt, kulturelt og samfundsmæssigt
 • opnå indsigt i sammenhængen mellem livskvalitet, sundhed, fysisk bevægelse og kroppens kommunikationsmuligheder.

 

Som kendetegn for skolens undervisning gælder i øvrigt:

 

 • Idræt på Gislev Friskole er prioritet højt. Fra bh kl. til og med 3 kl. udbydes der 3-4 idrætstimer om ugen. Vi forventer derfor, at eleverne er parate til undervisning og er aktivt deltagende og motiverede.
 • Vi opfatter idræt som et af de fag, hvor der er gode muligheder for at arbejde med det sociale. Både med hensyn til samarbejde, fairplay, hensynstagen til hinanden og fællesskabsfølelsen.
 • Der lægges vægt på at alle deltager og er aktive i timen, alt efter evne. Det er obligatorisk for alle at gå i bad efter timens afslutning.
 • Børnene har i perioder medbestemmelse omkring indhold af timen, og det styrker medansvaret for at timen lykkedes.
 • Gislev friskole råder over et dejligt stort udendørsareal med tilhørende naturgrund, hvilket giver rige muligheder for at dyrke bredidræt udenfor.

 

Formål for faget idræt


Formålet med undervisningen i idræt er, at eleverne gennem alsidige idrætslige oplevelser, erfaringer og refleksioner opnår færdigheder og tilegner sig kundskaber, der giver mulighed for kropslig og almen udvikling.

 

Stk. 2. Eleverne skal have mulighed for at opleve glæde ved og lyst til at udøve idræt og udvikle forudsætninger for at forstå betydningen af livslang fysisk udfoldelse i samspil med natur, kultur og det samfund, de er en del af. Eleverne skal opnå indsigt i og få erfaringer med vilkår for sundhed og kropskultur.

 

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne forudsætninger for at tage ansvar for sig selv og indgå i et forpligtende fællesskab.

 

Slutmål for faget Idræt


Efter 9. klassetrin


Kroppen og dens muligheder


Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at


anvende grundlæggende bevægelsesfærdigheder

 • anvende teknik, taktik og regler fra såvel individuelle idrætter som holdidrætter
 • afprøve og udvikle idrætslige lege og spil
 • udføre enkle former for opvarmning og grundtræning
 • skabe og gennemføre øvelser og serier med redskabsopstillinger.
 • udføre rytmiske forløb til musik
 • anvende dans og drama
 • planlægge og gennemføre aktiviteter i naturen.

 

Idrættens værdier

 

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 

 • indgå i et forpligtende fællesskab i forbindelse med idrætsudøvelse

forholde sig til fysiske og psykiske reaktioner, der opstår i med- og modspil samt i konkurrencer

 • forholde sig til bevægelsens æstetiske udtryk
 • forholde sig til viden om fysiske og biologiske faktorer i idrætten
 • forholde sig til idrættens idealer, først og fremmest fairplay og tolerance

 

Idrætstraditioner og -kulturer


Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

 

 • bidrage med ideer til fysisk aktivitet sammen med andre
 • kende og afprøve forskellige former for idrætsudøvelse
 • give dem lyst til at deltage i den brede folkelige danske idrætskultur
 • orientere sig i lokalområdets udbud af muligheder for fysisk udfoldelse

 

Beskrivelser for faget idræt

 

Udviklingen i undervisningen på bh. Kl. , 1. og 2. klassetrin

 

Kroppen og dens muligheder

 

Undervisningen bygger på elevernes forskellige forudsætninger. Undervisningen giver eleverne mulighed for at opleve og opdage kroppens muligheder gennem en bred vifte af lege og spil.

 

Der skabes situationer, hvor eleverne deltager i idrætslige aktiviteter og afprøver, udfordrer, udvikler og opøver deres motoriske færdigheder.

 

Præsentation og træning af forskellige rytmiske og motoriske udfoldelser prioriteres for at styrke den bevægelsesmæssige udvikling.

 

Idrættens værdier

 

Der skabes situationer, der fremmer elevernes tillid og samarbejde.


Det er vigtigt at skabe forståelse for tolerance, således at alle elever uanset deres forudsætninger og formåen oplever accept.


Gennem lege og spil præsenteres eleverne for forskellige regler, således at de opnår forståelse for reglernes hensigtsmæssighed i forhold til den enkelte aktivitet.

 

Idrætstraditioner og – kulturer

Undervisningen tager bl.a. udgangspunkt i elevernes egne erfaringer og oplevelser. Det giver anledning til at drage sammenligninger mellem forskellige lege og måder at lege på.


Gennem forløbet kan undervisningen i en vis udstrækning inddrage lokalområdets faciliteter, fx legepladser og åbne arealer. Deltage i idrætsarrangementer sammen med andre skoler i området.

 

Udviklingen i undervisningen på 3., 4. og 5. klassetrin

Kroppen og dens muligheder


I begyndelsen af forløbet skal der fortsat være stor opmærksomhed på at opnå sikkerhed i de motoriske færdigheder, fx træning af balance og behændighed gennem redskabsbaner, kast og modtagning med forskellige boldtyper samt gang og løb i takt til musik. Undervejs i forløbet skal disse automatiserede færdigheder indgå som naturlige elementer i fysisk bevægelse.


Undervisningen fokuserer på at udvikle elevernes lyst til fysisk udfoldelse samt stimulere deres nysgerrighed og


Skabe større medansvar for undervisningen fra elevernes side.


Der skal bruges tid på systematisk at opøve færdigheder i idrætsspecifikke aktiviteter såvel individuelt som hold.


Opbygning af elevernes viden og indsigt i idrætslige aktiviteter, fx leg, dans og opvarmning, bør have et særligt fokus.


Undervisningen skal tilrettelægges således, at den fremmer udviklingen af elevernes krops koordination.

 

Idrættens værdier

Fællesskabets udfordringer og kvaliteter prioriteres højt.


Undervisningen skal tilrettelægges på en sådan måde, at eleverne i stigende grad udvikler indsigt i og ansvar for egen rolle i forhold til fællesskabet.


Gennem undervisningen udfordres eleverne til refleksioner over, hvad der sker, når de bruger og udfordrer sig selv og hinanden fysisk. Fx gennem slåskultur.

 

For at tilgodese elevernes forskellige fysiske udviklingstrin skiftes der hyppigt mellem de forskellige handleformer, ligesom der arbejdes i forskellige gruppestørrelser og sammenhænge.

 

Idrætstraditioner og -kulturer


Undervisningen skal tilrettelægges således, at elevernes lyst til fysisk aktivitet uden for skoletiden understøttes.

 

Deltage i idrætsarrangementer sammen med andre skoler i området.

 

Udviklingen i undervisningen på 6. og 7. klassetrin

Kroppen og dens muligheder

Elevernes beherskelse af tekniske og taktiske færdigheder skal videreudvikles gennem den varierede undervisning.

 

Der arbejdes videre på at udvikle elevernes lyst til fysisk udfoldelse samt stimulere deres nysgerrighed og skabe større medansvar for undervisningen fra elevernes side.

 

Undervisningen tilrettelægges således, at eleverne gennem forløbet opnår viden om, indsigt i samt forståelse for egne og andres kropslige muligheder.


Gennem refleksion over egen indsats skal eleverne i stigende grad blive bevidste om idrættens betydning for den personlige og fysiske udvikling.

 

Idrættens værdier


Der bygges videre på fællesskabets udfordringer og kvaliteter. Herigennem skabes situationer, hvor eleverne gennem aktiv handling i større og større udstrækning tager medansvar for undervisningens gennemførelse.

 

Undervisningen må give mulighed for, at eleverne kan diskutere og formulere handle- og reaktionsmønstre med henblik på at skabe acceptable relationer.


Der fokuseres på elevernes forståelse og ansvar for egen sundhed, sikkerhed og trivsel.


Idrætstraditioner og -kulturer

Legen fastholdes og videreudvikles som en skabende, social og kulturel kvalitet.


Undervisningssituationerne åbner sig i større grad end tidligere i forløbet mod det omgivende samfund med oplysning om og kendskab til det lokale foreningsliv. Samarbejdet skal foregå således, at undervisningsansvaret stadig påhviler skolen og lærerne.

 

Deltage i idrætsarrangementer sammen med andre skoler i området.

 

Udviklingen i undervisningen på 8. og 9. klassetrin

 

Kroppen og dens muligheder


Undervisningen skal gennem træning, afprøvning, konkurrence og samarbejde fokusere på videreudvikling af elevernes bevægelsesmæssige færdigheder.

 

Der stilles stadig større korrekthedskrav til de tekniske og taktiske færdigheder.


Undervisningen skal give mulighed for, at eleverne anvender deres viden og indsigt, så de kan udarbejde og gennemføre opvarmnings- og træningsforløb.


Gennem forløbet skal eleverne udfordres til at inddrage flere forskellige idrætslige handleformer i forbindelse med selvstændige opgaveløsninger.

 

Idrættens værdier

Eleverne undersøger og bearbejder i stigende grad værdien af egen indsats i relation til det fælles resultat.

 

Elevernes indsigt og forståelse for egne præstationer og processen prioriteres højere end deres resultatmæssige fremgange.

 

Undervisningen skal give eleverne mulighed for at forholde sig til tabe-/vindesituationer og reflektere over etiske og moralske problemstillinger.


Forskellige idræts- og motionsformer inddrages for at stimulere elevernes opfattelser af lyst og glæde ved bevægelse.

 

Idrætstraditioner og – kulturer


For at belyse idrættens funktion i et historisk perspektiv inddrages forskellige idrætters udvikling gennem tid.


Eleverne skal gennem undervisningen kunne opnå kendskab til den danske foreningstradition.


Gennem forskellige aktiviteter og undersøgelser opbygges et bredt kendskab til såvel etablerede som spontane idræts- og motionsformer.

 

Lokalområdet danner udgangspunkt for elevernes selvstændige undersøgelse af mulighederne for at kunne være fysisk aktiv.


Deltage i idrætsarrangementer sammen med andre skoler i området.

 

Læseplan for faget idræt


Læseplanen indeholder en angivelse af undervisningens progression i de fire idrætsfaglige forløb. Læseplanen danner grundlag for en helhedspræget undervisning, hvor mange forskellige faglige aktiviteter og et varieret fagligt stof indgår i vekslende kombinationer.


De centrale kundskabs- og færdighedsområder er:


Kroppen og dens muligheder

 • Idrættens værdier
 • Idrætstraditioner og -kulturer.


Det centrale i faget er arbejdet med kroppen og dens muligheder i mange forskellige sammenhænge. Arbejdet med kundskaber og færdigheder foregår både alene og sammen med andre. Ud over arbejdet med de kropslige færdigheder er fagets kulturelle og forpligtende kvaliteter bærende for undervisningen.


Grundlaget for faget idræt er dels de faglige dimensioners indbyrdes sammenhæng og deres betydning for elevernes personlige, kropslige, sociale og kulturelle kompetencer, og dels elevernes egne og fælles erfaringer, oplevelser, fantasi og følelser.

 

Indholdsområderne er atletik, boldbasis, de regelbaserede boldspil, gymnastik, redskabsgymnastik, musik/bevægelse/udtryk, natur og udeliv, lege og legeaktiviteter.


Alle fagets indholdsområder kan ses i forskellige perspektiver, som skal indgå, hvor der er en naturlig sammenhæng med indholdet i undervisningen. Alle perspektiverne skal tilgodeses i det samlede undervisningsforløb. Det perspektiv, der vælges, får indflydelse på undervisningens indhold og form.

 

Idræt kan bl.a. ses i følgende perspektiver:

 

 • det legende
 • det konkurrenceprægede
 • det eksperimenterende
 • det udtryksmæssige
 • det sundhedsmæssige

det fællesskabsmæssige

 

1. forløb –bh.kl, 1.-2. klassetrin

 

Eleverne arbejder med bevægelse i mange forskellige situationer. Hovedvægten lægges på arbejdet med udviklingen af bevægeapparatet og styrkelse af hver enkelt elevs motorik samt rytmesans.

 

Ydermere grundlægges de første normer og regler for faget og relationer til hinanden.

 

Kroppen og dens muligheder

Eleverne opøver deres grundlæggende kropslige færdigheder. Der arbejdes også med elevernes lyst til at kontrollere og udvikle kropslige færdigheder.


Aktiviteterne hentes fra kendte lege, spil og bevægelsesmæssige/gymnastiske færdigheder samt fra det ukendte og grænseoverskridende og det kropsligt eksperimenterende.


Arbejdsformerne varieres, så eleverne vænner sig til at arbejde sammen i større eller mindre grupper, som regel kønsintegreret, og til at bevæge sig og orientere sig i store rum og på store arealer.

 

Eleverne arbejder med at

øve og afprøve grundlæggende bevægelsesfærdigheder

 • udføre og øve forskellige lege
 • dramatisere fortællinger, oplevelser og stemninger
 • følge rytme og bevægelsesforløb
 • eksperimentere med forskellige redskabstyper.

 

Idrættens værdier

Hovedvægten lægges på at udvikle elevernes evner til at samarbejde med fokus på socialisering og accept.


Eleverne arbejder med at

 

 • lytte til og acceptere afgørelser
 • Indordne sig under fællesskabets regler
 • anerkende fysiske forskelle
 • indgå i enkle konkurrenceprægede aktiviteter i små og større grupper.

 

Idrætstraditioner og – kulturer

Centralt står elevernes lyst til at bevæge sig og indgå i traditionelle idrætsaktiviteter. Det er vigtigt, at eleverne lærer nye lege og spil.


Fra 2. kl. er omklædning og bad obligatorisk, da det er en del af dansk idrætstradition, som bør accepteres og indgå som n naturlig og integreret del af idrætsundervisningen.


Eleverne arbejder med at


afprøve nye og gamle lege sammen med andre

 • eksperimentere med bevægelse og rytme
 • afprøve forskellige sanglege.

 

Undervisningen omfatter især

nye og gamle lege, fx regellege, fangelege, bold- og fantasilege

 • elementær tilegnelse af kropslige bevægelser i forbindelse med motorik og motoriklege
 • rytme- og sanglege
 • grundlæggende gymnastiske færdigheder, fx rulle og balancere
 • elementære idrætslige færdigheder, fx løbe, springe, kaste og gribe
 • spil og lege med enkle regler
 • skiftende grupperinger i aktiviteterne
 • bevægelse og rytme i forskellige sammenhænge
 • lokalområdets muligheder for leg og fysisk aktivitet.

 

2. forløb – 3.-5. klassetrin

 

Eleverne arbejder med de motoriske færdigheder, som videreudvikles og automatiseres.


Hovedvægten i dette forløb lægges på at udvikle og styrke elevernes koordination.

 

Kroppen og dens muligheder

Der arbejdes med større og større bevidsthed om kroppens mangfoldige muligheder. De enkelte indholdsområder bliver bredere og mere nuancerede, og flere perspektiveringer anlægges i undervisningen. Eleverne arbejder i højere grad med selvstændige opgaveløsninger i åbne opgaver.

 

Eleverne arbejder med at

 

 • forsat udvikle og træne boldbasis færdighederne
 • udvikle gymnastiske færdigheder
 • udvikle og træne enkle tekniske færdigheder i forskellige boldspil
 • anvende enkle taktiske elementer
 • afprøve forskellige former for løb, spring og kast
 • organisere og igangsætte lege og spil for sig selv og andre
 • udtrykke sig kropsligt med og uden musik, herunder at anvende de rytmiske bevægelseselementer
 • udøve forskellige opvarmnings- og grundtræningsforløb
 • modtage instruktioner fra læreren og andre elever

udforske mulighederne i friluftsaktiviteter


Idrættens værdier

Hovedvægten lægges på elevernes selvforståelse og rolle i sociale samspil. Endvidere fokuseres på accept af forskelligheden inden for elevgruppen. De eksperimenterende og udtryksmæssige vinkler er ofte redskaber i arbejdet. Aktiviteterne udvælges således, at samarbejde og refleksion indgår som nødvendige forudsætninger.


Eleverne arbejder med at


forstå og respektere forskellige reaktioner i forbindelse med idrætslige aktiviteter

 • udvikle accept af forskelligheder inden for gruppen
 • Indordne sig under fællesskabets regler

 

Idrætstraditioner og – kulturer


Det centrale i undervisningen er at videreføre og udvikle elevernes lyst til fysisk udfoldelse – også uden for skoletiden. Opmærksomheden rettes i stigende omfang mod de muligheder for idrætsaktiviteter, der findes i lokalområdet – både inden for og uden for det etablerede foreningsliv. Elementer fra forskellige idrætskulturer præsenteres.


Eleverne arbejder med at

 

 • afprøve lokalområdets idrætstilbud
 • genkende og afprøve forskellige kulturers lege og danse.

 

Undervisningen omfatter især

introduktion af forskellige opvarmningsformer

 • traditionelle og utraditionelle boldspil som fx fodbold, håndbold, slagboldspil, softballspil
 • behændighedsøvelser og gymnastiske færdigheder, fx håndstand, balancer, spring
 • slåskultur – tons og tummel
 • kort sprint, længde- og højdespring, boldkast, kuglestød og kortere udholdenhedsløb
 • rytmiske forløb
 • løb og leg i naturen, brug af naturen som udgangspunkt
 • selvstændig opgaveløsning
 • fairplaybegrebet
 • gamle lege
 • lokale idrætsforeningernes forskellige tilbud

 

3. FORLØB – 6.-7. KLASSETRIN


Eleverne skal fortsat arbejde med de tekniske færdigheder og handlemåder inden for de enkelte idrætslige aktiviteter, discipliner og temaer. Hovedvægten lægges på videreudvikling af forståelse for og erkendelse af kropslige færdigheder.

 

Kroppen og dens muligheder

Der arbejdes med en forventning om, at eleverne nu kan beherske de grundlæggende færdigheder og har en erkendelse af og en viden om kroppens fysiske formåen. Dette medfører, at arbejdet er mere resultatorienteret med fokus på forbedringer af personlige resultater, kunnen og viden.

Den udviklede koordination er grundlaget for, at eleverne kan opnå tekniske færdigheder. Aktiviteterne er både de alment gyldige, fx basket- og volleyspillet, men også de mere eksperimenterende som kurvebold, selvkomponerede forhindringsbaner samt musik og bevægelse.

Eleverne kan organisere og instruere i større udstrækning enkelte aktiviteter.

 

Eleverne arbejder med at


anvende eksplosivitet og kraftoverførsel i tekniske øvelser og discipliner

 • forstå og handle efter taktiske oplæg og anvisninger
 • træne udholdenhed, styrke og smidighed
 • anvende flere perspektiveringer i deres opgaveløsning
 • vise forståelse for musikkens betydning for bevægelsen, fx hvordan musikken inspirerer til bevægelse
 • inddrage naturen i forbindelse med fysisk aktivitet, fx i forskellige former for orienteringsaktiviteter
 • organisere og instruere aktiviteterne

 

Idrættens værdier


Hovedvægten lægges på større ansvarlighed og selvstændighed. Der fokuseres på og arbejdes med de fysiske og psykiske problemstillinger, som opstår i forbindelse med puberteten, herunder også de ændringer, der kan forekomme i forhold til hidtidige opnåede kompetencer og færdigheder. Der arbejdes både kønsintegreret og kønsadskilt, hvilke giver eleverne forståelse for hinandens forskelle både fysisk og psykisk. Aktiviteterne afpasses den store forskel, der kan forekomme i elevgruppen.

 

Eleverne arbejder med at


drøfte og vurdere fairplaybegrebet

 • anerkende fysiske forskelle

indgå i forskellige konkurrenceprægede aktiviteter i små og større gruppe

 

Idrætstraditioner og – kulturer

Det centrale i undervisningen er, at eleverne præsenteres for idræt i mange forskellige sammenhænge, fx motionsidræt og tillempede former for alternativ idrætsudøvelse. Fx klatrevæg


Opmærksomheden rettes mod idrættens betydning i samfundet.


Eleverne skal arbejde med at


deltage i gamle lege og forstå deres betydning

 • afprøve alternative idrætsaktiviteter.
 • Undervisningen omfatter især

introduktion af vanskeligere tekniske discipliner tre spring, spydkast,

 • gymnastiske små serier
 • traditionelle og regelstyrede spil, fx basket- og volleyball
 • håndtering af forskellige spilsystemer efter instruktion
 • eksperimenterende lege og spil
 • træning af muskeludholdenhed, styrke, smidighed, koordination og kondition
 • elevernes egne forslag til organisering og struktur
 • forskellige friluftsaktiviteter i lokalområdet
 • forskellige motionsformer og deres egenarter
 • idrættens rolle for mellemfolkelig forståelse
 • præsentation og inddragelse af det lokale foreningsliv
 • alternativ idrætsudøvelse


4. FORLØB – 8.-10. KLASSETRIN


Eleverne skal arbejde med at få analytisk, teknisk og taktisk forståelse i de idrætslige aktiviteter, discipliner og temaer. Hovedvægten lægges på at videreudvikle de kendte idrætslige spil og færdigheder, samtidig med at der fortsat eksperimenteres på det bevægelsesmæssige område.

 

Kroppen og dens muligheder


Der arbejdes med en tydelig kobling mellem den teoretiske viden og indsigt samt den fysiske kunnen.


Der er fokus på elevernes eget initiativ og selvstændige håndtering og organisering af aktiviteter.


Eleverne skal arbejde med at

 

 • videreudvikle de tekniske færdigheder
 • vurdere og anvende forskellige egnede spilsystemer
 • gennemgå og instruere i forskellige idrætslige aktiviteter
 • vurdere og anvende sammenhængen mellem musik og bevægelse
 • sammensætte musik og bevægelse til egen koreografi
 • forberede og gennemføre forskellige opvarmningsforløb for hinanden
 • forberede og gennemføre orienteringsløb af forskellig sværhedsgrad
 • vurdere forskellige konditionstest

 

Idrættens værdier


Hovedvægten lægges på elevernes evne og vilje til at acceptere og erkende styrker og kvaliteter hos sig selv og andre i forhold til præstationerne. Etiske og moralske spørgsmål er vigtige at få klarlagt og drøftet.

 

Endvidere fokuseres der på elevernes lyst til og viden om fysisk aktivitet og dennes sammenhæng til begrebet livskvalitet.


Eleverne skal arbejde med at


afprøve og vurdere forskellige samarbejdsformer

 • afprøve forskellige motionsformer og idrætter
 • vurdere begreber som snyd og fairplay
 • skelne mellem konkurrenceidræt og motionsidræt


Idrætstraditioner og – kulturer


Det centrale i undervisningen er, at eleverne opnår indsigt i og viden om sammenhængen mellem en national kulturs egenart og dens idrætskultur.


Eleverne skal arbejde med at

undersøge det lokale foreningsliv og dets kultur og organisering

 • afprøve forskellige muligheder for fysisk aktivitet uden for foreningslivet

 

Undervisningen omfatter især

 

 • organisering af instruktioner og spil
 • en tematisering, hvor eleverne skal anvende deres personlige og kropslige kompetencer
 • afprøvning af idrætter i lokalområdet

 

Juli 2008