FAGPLAN FOR TYSK

Formål

Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om tysk sprog og sprogbrug samt om sprogtilegnelse.

 

Stk. 2. Undervisningen skal skabe rammer for oplevelse, indsigt og samarbejde samt styrke elevernes aktive medvirken. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres videre udvikling.

 

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande og derved styrke deres internationaleforståelse og forståelse af egen kultur.

Slutmål

Kommunikative færdigheder

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • forstå talt tysk om kendte og ukendte emner fra dagligdagen
 • forstå hovedindholdet af lyd og billedmedier, hvor forskellige regionale og sociale sproglige varianter forekommer, når emnerne er genkendelige
 • deltage uforberedt samtaler om kendte emner
 • gengive informationer og oplevelser
 • redegøre for viden og erfaringer og udtrykke følelser og holdninger i forbindelse med samtaler, debatter og fremlæggelser
 • læse, forstå og referere hovedindholdet af forskellige typer af tekster inden for genkendelige emner
 • søge og udnytte informationer fra relevante medier og informationskilder
 • udtrykke oplevelser, følelser og viden i en sammenhængende skriftlig form

Sprog og sprogbrug

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • udtrykke sig præcist og varieret i forhold til hensigt, situation, afsender og modtager

udtrykke sig uformelt, mundtligt og skriftligt

 • anvende grundlæggende viden om teksters opbygning og sammenhæng inden for almindeligt forekommende teksttyper
 • anvende et tilstrækkeligt og forholdsvis præcist ordforråd inden for gængse områder
 • anvende synonymer eller omskrivninger, når ordforrådet ikke er tilstrækkeligt
 • anvende ofte forekommende faste vendinger og kulturbundne udtryk, således at kommunikationen lykkes
 • udtale tysk forståeligt, herunder med en udtale og intonation, der ligner tysk
 • anvende viden om centrale grammatiske områder, når fokus er på den sproglige form
 • anvende retstavning og tegnsætning så præcist, at meningen i en tekst bliver tilstrækkelig tydelig

Kultur- og samfundsforhold

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • anvende viden om levevilkår, værdier og normer i tysktalende lande i arbejdet med skønlitteratur, sagprosa og medier
 • perspektivere tekster til egen kultur og til forhold i tysktalende lande
 • vurdere forskellige kilders troværdighed, herunder informationer fra elektroniske medier
 • anvende tysk som internationalt kommunikationsmiddel i og udenfor skolen

Delmål

Undervisningen opdeles i 2 forløb, der skal ses som et samlet hele fra tyskundervisningens start i 6. kl. (nogle år 5. kl.) til 9.-10 kl.

1.forløb: (5.) 6. og 7. klasse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • lytte og forstå, imitere, svare på enkle spørgsmål og handle i dagligdags situationer på baggrund af kommunikation. Opøves i dramalege, interviews, kommunikations- og rollespil.
 • stille spørgsmål og diskutere såvel korte skriftlige - som mundtlige oplæg
 • arbejde med sproget formidlet gennem forskellige medier som film, internet og korte sproglige enkle tekster inden for skønlitteratur og sagprosa, støttet af billeder og lyd.
 • arbejde med ordklasserne og deres funktion, bl.a. med henblik på brug af ordbog
 • anvende de grundlæggende bøjningsformer
 • sammenligne tysk kultur med egen kultur

2. forløb: 8. og 9. (10.) klasse

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

 • forstå talt tysk om kendte og ukendte emner fra dagligdagen
 • forstå hovedindholdet af lyd og billedmedier, hvor forskellige sociale og regionale sproglige varianter forekommer, når emnerne er genkendelige
 • deltage uforberedt i samtaler om kendte emner
 • fremlægge et forberedt stofområde selvstændigt og sammen med andre
 • redegøre for erfaringer, følelser, holdninger og viden i forbindelse med samtaler og debatter om almindeligt kendte emner
 • læse, forstå og referere hovedindholdet af skrevne tekster i dagligdags sprog inden for mange forskellige genrer og inden for genkendelige problemstillinger
 • uddrage og anvende informationer fra forskellige medier og informationskilder inden for genkendelige emner og problemstillinger
 • udtrykke oplevelser, følelser og viden i en sammenhængende, skriftlig form
 • udtrykke sig hensigtsmæssigt, præcist og varieret i forhold til hensigt, situation, afsender og modtager
 • anvende en basisviden om gængse teksters opbygning
 • anvende et tilstrækkeligt og forholdsvis præcist ordforråd inden for gængse områder
 • anvende synonymer eller omskrivninger
 • anvende en grundlæggende viden om faste vendinger og kulturbundne udtryk inden for områder, der kan føre til misforståelser
 • have en udtale, der ligner tysk sprogtone
 • anvende viden om centrale grammatiske områder, især ordklasser, ordstilling, verbernes form og funktioner, når fokus er på den sproglige form
 • anvende retstavning og tegnsætning så præcist, at meningen bliver tilstrækkelig tydelig udnytte de muligheder, der er for at opsøge og bruge tysk uden for skolen
 • anvende, omskrive og bruge overbegreber, synonymer
 • lade kropssprog og mimik understøtte utilstrækkelig mundtlig kommunikation
 • kunne lytte aktivt
 • læse for at få oplevelse og information eller for at tilegne sig stof
 • anvende skimming og skanning, når store tekstmængder skal overskues, eller der søges efter information
 • udnytte computerens muligheder i forbindelse med informationssøgning og kommunikation
 • anvende ordbøger, grammatiske oversigter og bruge stavekontrol hensigtsmæssigt
 • anvende og udnytte viden om skriveprocessens faser
 • gennemføre en aktivitet alene og sammen med andre
 • have basisviden om værdier og normer i tysktalende lande med baggrund i arbejdet med skønlitteratur, sagprosa, musiktekster, blade, film og internet
 • perspektivere tekster til egen kultur til forhold i tysktalende lande inden for emner som skole, livsstil, forbrug, fritids- og arbejdsliv og aktuelle politiske problemstillinger
 • benytte informationer fra tysksprogede kilder i et vist omfang
 • belyse en sag fra flere sider i forbindelse med fremlæggelse af et emne eller i en debat
 • anvende tysk som fælles kommunikationsform i mødet med udlændinge, på rejse og ved brug af e-mail.

Udviklingen i undervisningen

Udviklingen i undervisningen fremgår af progressionen i de beskrevne delmål, som leder frem mod de beskrevne slutmål.

Udviklingen kan kortfattet beskrives som følger

1. forløb (5.) 6. og 7. klasse:

Undervisningen bygger på, at eleverne bl.a. fra dansk og engelsk allerede har en kunnen, viden og erfaring med at lære sprog.

Hovedvægten lægges på elevernes arbejde med begreber og praktiske færdigheder gennem oplevelse, udforskning og erfaring, ligesom de tyskfaglige dimensioners indbyrdes sammenhænge er grundlaget for undervisningen.

Der inddrages dramalege og små ekstemporalspil.

De elementære læse-, skrive – og stavefærdigheder påbegyndes og bevidstgøres.

2. forløb 8. og 9. (10.) klasse:

Sproget som kommunikationsmiddel er i centrum med øgede forventninger til en forholdsvis præcis og nuanceret brug af bevidsthed om sproget. Bearbejdelsen af oplevelser og erfaringer støttes i stigende grad af analytisk virksomhed og sproglig udfoldelse.

Eleverne skal have mulighed for at møde et stort udbud af alderssvarende tekster, emner og aktiviteter. De arbejder efterhånden mere selvstændigt og med større grad af medansvar og medbestemmelse.

Det tilstræbes, at eleverne får mulighed for at komme i kontakt med andre, hvor brugen af tysk er en reel nødvendighed, f.eks. gennem skolekontakt, elektronisk post, studieture eller møde med mennesker fra tysktalende lande i og uden for skolen.

Januar 2013