Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde den 05. Maj 2014, kl. 19:00 – 21:00
Deltagere: Jeanette, Krestine, Trine, Troels, Jan, Martin, Dorthe, Kenneth, Louise, Anette, Hanne
Fraværende: Jeanette
1. Åbent bestyrelsesmøde
Der var deltagelse af en forælder til åbent bestyrelsesmøde.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt
3. Præsentation af bestyrelsesmedlemmer
Runden rundt
4. Introduktion til bestyrelses arbejde v. Louise
Tavshedserklæring udskrives til næste bestyrelsesmøde, så den kan underskrives af bestyrelsen.
Der skal indkaldes til næstkommende økonomiudvalgsmøde.
Adresse- & telefonliste færdiggjort med nye mailadr. m.m. så den kan sendes ind til ministeriet.
5. Fordeling af udvalg v. Louise/Hanne
Ønske om at der i de forskellige udvalg er en repræsentant fra bestyrelsen, som har det overordnede ansvar, og som indkalder til de forskellige møder og som fører referat efter hvert møde.
Udvalgsliste opdateret med navne
6. Forretningsorden v. Hanne
Sendes rundt til underskrift. Lægges som bilag til skolens vedtægter
7. Arbejdsdag v. Troels
Indkaldt til næste møde 14. maj. Der er planer om at lægge fliser foran gul bygning + malerarbejde til arbejdsdagen. Der laves en indkaldelse senere, hvor der skal tilmeldes af hensyn til maden. Børnehaven skal inddrages heri
8. Lærersituation v. Louise
Der blev på lærer/bestyrelsesmøde tidligere i dag talt om vores nuværende situation lige pt. med en sygemeldt skoleleder. Det er nødvendigt at der findes en konstitueret skoleleder.
Mette havde på forhånd fralagt sig ansvaret for at skulle overtage denne post, og dette accepteres & respekteres af både kolleger & bestyrelse. Bestyrelsen forslog at det evt. kunne være bestyrelsen der stod som konstitueret leder af GF frem til Margit kommer tilbage.
Efter en lang snak blandt lærerne, valgte Søren imidlertid at tage posten som konstitueret leder den kommende tid – STOR tak til Søren for dette, og tak til lærerne for at støtte op omkring denne beslutning.
Arbejdet skal selvfølgelig udføres med stor støtte fra Benny, Mette & bestyrelsen, og indholdet i de forskellige arbejdsopgaver skal synliggøres indenfor nærmeste fremtid. Der arrangeres møde mellem Søren, Mette, Benny, Louise & Hanne
9. Evt.