Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde den 05.08. 2014, kl. 19:00 – 22:00
Deltagere: 

Jeanette T, Anja, Jan, Krestine, Mette, Troels, Louise, Trine, Martin, Dorthe


Fraværende: 

Kenneth, Peter, Anette

1. Åbent bestyrelsesmøde
Intet
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3. Godkendelse af Referat
Godkendt
4. 

Meddelelser v/konst. leder Peter, fremlagt af Louise

Kamilla har sagt op fordi hun skal være plejemor. Louise og Kamilla udarbejder stillingsopslag snarest muligt. Anna kommer ind som vikar i klubben.

Anette er fortsat sygemeldt. Birte vikarierer i kommende børnehaveklasse.

Søren og Gitte er raskmeldt. Jeppe er tilbage fra orlov. Peter fortsætter som konst. leder.

Der er udøvet hærværk på taget i gul bygning, hvilket har medført vandskade. Stilladset og skiltet "Sol-strålen" er blevet stjålet.

Der har ikke været forældrehenvendelser siden sidste bestyrelsesmøde.

En forælder har sprøjtet for hvepse på skolens område. Winnie er ansat i virksomhedspraktik i 3 måneder med mulighed for forlængelse.

5. 

Skolestart v/Mette

Vi gør som vi plejer første skoledag. Vi mødes i musik kl. 17, går i klasserne, spiser sammen vores medbragte mad og slutter af med stjerneløb. Børnehaveklassen starter tirsdag kl. 8-12. Nyt skema: Motion på alle klassetrin, ½ time hver dag. Der er lektietime på alle klassetrin. Der er kom-met en ekstra dansk- og matematiktime på alle klassetrin. Jesper natek i 4. – 6., Krea i 5. - 6. og 7 vikartimer for Peter, mens han er konst. leder.6. 

Ansøgninger til lederstillingen

Friskoleforeningen anbefaler at vi indkalder 4-6 personer til den første samtale, og 2-3 personer til den anden samtale.

Indtil videre har vi modtaget 15 ansøgninger. Ansøgningsfrist er på fredag kl. 12. Bestyrelsesmedlem-merne sender hver især en prioriteringsliste på mail til Louise. Ansættelsesudvalget mødes på fredag kl. 16 og udvælger de kandidater, der skal indkaldes til en samtale.7. 

Opfølgning på udvalgene

IT og hjemmeside v/Jan intet nyt Vedligeholde v/Troels

Orientering om hærværk og tyveri (se punkt 4)

PR v/Louise Der er blevet lavet en folder om skolen som skal ligge hos blandt andet ejendomsmælgere i lokalområdet. Folderen skal lige godkendes af lærerne.

Amok disko kan ikke være den 5. september så vi skal finde en anden dag.

Økonomi v. Krestine: Intet nyt8. 

Stillingen i SFO v/Louise

Se punkt 4.

9.

Computer v/Louise

Louise er ved at undersøge priser på leje af tablets og computere til eleverne.

10. 

Sygefraværspolitik v/Louise

Bestyrelsen har besluttet at der skal udarbejdes en sygefraværspolitik for skolen.
11. 

Evt.

Trine efterlyser hjælpere til Åben Skole Udvalg.