Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde den 02.06 2014, kl. 19:00 – 21:00
Deltagere: 

Jeanette T, Anja, Jan, Krestine, Mette, Troels, Louise, Trine, Søren, Kenneth


Fraværende: 

Jeanette, Martin, Anette, Dorthe

1. Åbent bestyrelsesmøde

Solstrålen

, Anja deltog med følgende fra Solstrålen:

- Arbejdsdag sammen med skolen den 14. juni.

- Solstrålen fejrer 20 års jubilæum den 6. juni kl. 15-17

- Bålfest den 26. juni kl. 18-21 sammen med skolen

- Bestyrelsen indkalder til forældremøde i slutningen af august

- Næste bestyrelsesmøde i Solstrålen er den 18. august kl. 19 (Åbent møde kl. 19-19.30)

 

 

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Godkendelse af Referat

Godkendes på næste bestyrelsesmøde

 

4. 

Meddelelser v/konst. leder Søren

Pjece om ansættelsesprocedure af ny leder. Søren sender proceduren på mail til bestyrelsen. Får god hjælp af Benny, Mette, Winnie og Friskoleforeningen. Det er en udfordring at være leder på lånt tid. Søren er blevet kontaktet af to langtidssygemeldte kolleger.

Skemalægning fylder meget lige nu. Der skal tages svære beslutninger. I morgen får Mette og Søren besøg af konsulent fra Friskoleforeningen. Samtale i morgen med familie til ny elev i kommende 8. klasse. Lærerne har på sidste lærermøde drøftet forventninger til en kommende leder på Gislev Friskole, og det har indtil videre ført til følgende input: Lydhør overfor såvel lærere som bestyrelse, Visionær men også fødderne solidt plantet på jorden, dækker medarbejdernes ryg, Friskolebaggrund "friskoleånd", Humor, Kommunikere med forældre, Skal kunne turde at opsige samarbejde med forældre, Turde træffe ubehagelige beslutninger, Stå ved sine beslutninger.

Gislev Friskole er blevet spurgt om vi kan stille hold til Hockeyturnering i hallen den 21. juni. Vi tilmel-der et hold (Louise, Søren, Trine, Troels).

5. 

Meddelelser ved lærerrep. Anette

Udgår

6. 

Orientering fra udvalgene

Økonomi Orientering om budgetopfølgning pr. 30. april 2014. Ønske om at medarbejderne kan få udlæg, så de ikke skal lægge pengene ud af egen lomme. Der skal laves et visakort, der opbevares på skolen. Medarbejderne har et par gange oplevet at deres løn er gået ind for sent. Louise spørger Benny hvad dette skyldes. Vedligehold Jesper er her en måned mere. Plan for græsslåning fra 1. juli, turnus blandt forældre Udskiftning af gulv i bhkl. og tænkerum udsættes lige nu.

opgaver til arbejdsdagen (53 voksne og 56 børn tilmeldt fra skole og børnehave): fliser foran gul byg-ning, maling af træværk udvendig gul bygning, oprydning af visne grene, bål, bænke i bålhus, multi-bane, oprydning, net fodboldmål, legehus brækkes ned, kalkning af hvid bygning, maling udhæng, buskrydder, tagrender, oprydning i rum over tænkerummet, oprydning ved bålhusene, opsamling af affald, keramikovn pilles ud og sættes over i garagen, kan sælges for 5-8.000 kr. Der er opsat en postkasse ved indkørslen. It Indkøb af nye computere er ikke iværksat pt. Besluttet at bestyrelsen får egen mailadresse. Jan får den oprettet snarest muligt. PR: Intet nyt7. 

Godkendelse af skemaet for næste skoleår

Skemaet er ikke klar til godkendelse pt. Der arbejdes på sagen.8. 

Oplæg til ansættelser

Sekretær

Bestyrelsen har ansat en sekretær på 25 t/u fra 29. april til 30. juni. Benny ønsker at vide hvor meget vi vil bruge ham fremover. Han er indstillet på at sætte en ny sekre-tær ind i økonomifunktionen. Lærer Der ansættes et årsvikariat for at få skemaet til at gå op.

9.

Status på forældrehenvendelser

Nyt fast punkt på bestyrelsesmøderne. Indkomne forældrehenvendelser blev drøftet på mødet.

10. 

Bestyrelsens fokuspunkter

- hvad skal vi have særlig fokus på i år - visioner for GF Møde for forældre og støttekredsen den 3. juni i gymnastiksalen. Velkomst ved formanden Gruppearbejde om visioner for skolen Fremlæggelse af gruppernes arbejde v/bordformændene Gruppearbejde om forventningsafstemning Grønne og røde sedler hvor forældrene kan skrive på. Grøn= gode ideer, konstruktive forslag Rød= ting, vi havde været foruden på GF. Thøger er ordstyrer
11.

Evt.

Jeanette Andersen har valgt at træde ud af bestyrelsen og Kenneth Elkær træder ind i stedet for. Udvalgsoversigt sendes på mail til Mette til at lægge på hjemmesiden.