Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde den 11.09. 2014, kl. 19:00 – 22:00
Deltagere: 

Kenneth, Jeanette T, Anja, Jan, Krestine, Mette, Troels, Louise, Trine, Martin, Dorthe, Peter og Gitte


Fraværende: 

Trine, Jeanette og Troels

1. Åbent bestyrelsesmøde
Intet
2. Godkendelse af dagsorden: Tilføjelse af punkt 1: Åbent bestyrelsesmøde
Godkendt
3. Godkendelse af Referat
Godkendt
4. 

Meddelelser v/konst. leder Peter

Skolelederen appellerer til at forældrene ved spørgsmål, bekymring, frustration eller andet starter med at gå til klasselæreren for en afklaring og løsning på problemet. Herefter kan skolelederen, om nød-vendigt, blive inddraget og sidste instans er bestyrelsen. Løntilskudsordning med Winnie er forlænget til 1. januar 2015. Efterfølgende arbejder vi hen imod at Winnie kan ansættes og overtage Bennys funktioner i løbet af 4 måneder.

Peter opfordrer familier med stram økonomi om at søge friplads. På næste økonomiudvalgsmøde udarbejdes forslag til procedure ved manglende forældrebetalin til godkendelse på næste bestyrelsesmøde. Lederen ønsker en pædagogisk dag for personale og bestyrelse, evt. afholdt af Friskoleforeningen. Maja inviterer til en fælles spise-sammenaften for personale og bestyrelsen. Vi har fået bevilling 3.000 kr. fra Dansk Friskoleforening gavefond til inventar i bhkl. og 1. kl. Julebasarudvalget har indkaldt til 3 møder i efteråret den 5., 19. og 27. november. Bestyrelsens kon-taktpersoner i udvalget er Jeanette og Trine. Peter afholder sygesamtaler hver 14. dag med langtidssygemeldt lærer. Det er besluttet at Birte fort-sætter i børnehaveklassen, og dette meddeles børnehaven. Punkt om samværspolitik på skolen på næste bestyrelsesmøde.

5. 

Meddelelser ved lærerrepræsentant Gitte

Velkommen til Gitte som er ny lærerrepræsentant i bestyrelsen. Der er afholdt forældremøder i de fleste klasser. 2. – 3. og bhkl. mangler. God stemning på møderne. Lærerne takker for godt samarbejde mellem lærerne og bestyrelsen ved ansættelse af ny skoleleder. God ide med et fælles kursus for personalet og bestyrelsen.
6. 

Opfølgning på udvalgene

IT og hjemmeside Nye kabler på vej i løbet af efteråret og dvs. mere fart på internettet. Pt. ingen aktivitet på hjemmesiden. Maja indkalder til et møde i IT-udvalget for strategi om hjemmeside, intranet, kopimaskiner, tablets osv. Vedligehold I morgen repareres loftet i gul bygning efter hærværk/vandskade. PR Maja og Louise indhentet tilbud på et nyt skilt ude ved vejen 1,5 x 7 m. Der skal støbes et skelet inden 1. oktober. Indvies 1. oktober. Kenneth indhenter tilbud på skelet i stål. Maja har indhentet tilbud på sweatshirts med logo og plakater. Børneamok-disko gik godt. Cirka 70 børn. Der var lidt mangel på forældrehjælp. Overskuddet fra sid-ste fest dækker evt. underskud. Voksenamok-disko den 19. september. Det aflyses hvis under 40 tilmeldte.

Forslag om voksenfest på Gislev Friskole, arrangeret af forældre i en klasse. Stor succes på andre friskoler og er medvirkende til et styrket sammenhold på skolen. Dorthe tovholder. Økonomi

Office365 skal på budgettet i 2015.

Leasingaftalen med skolens to nuværende kopimaskiner udløber nu (den ene med udgangen af sep-tember og den anden med udgangen af 2014). Bestyrelsen godkendt indkøb af ny maskine 1. januar, pris 42.881,25 + service 9.225. Rengøring tages ud af lejekontrakten med Solstrålen fra 1. januar 2015, da børnehaven selv ønsker at stå for denne del. Rengøringsdamen reduceres i tid til 10 t/u fra 1. januar 2015.. Grundet store afvigelser i budgettet for indeværende år er det genåbnet og revideret. Vi må forvente et underskud, som ledelsen og bestyrelsen via ihærdigt arbejde med udviklingsstrategier vil få bragt ned hurtigst muligt. Bestyrelsen opfordrer til tilbageholdenhed ved indkøb. Anskaffelser drøftes først med lederen. Saldoliste pr. 31. august eftersendes til bestyrelsen. Åben Skole Friskolernes dag den 7. november. Forskellige aktiviteter i gul bygning. Fælles PR.

7. 

Skolepenge og klub/klippekort

udsættes til næste møde.


8. 

Forældrehenvendelser

Der har været forældrehenvendelser, som skolen har taget hånd om. Alle forældrehenvendelser sen-des til lederen og bestyrelsen.
9.

Vores forventninger til ny skoleleder

Udsættes til næste møde

10. 

Sygefraværspolitik

Skrivelser om sygepolitik for medarbejde og elever blev omdelt på mødet. Godkendt med små ændrin-ger og tilføjelser.
11. 

Klubben – personale

Der er pt. 38 børn i klubben. Der skal ansættes en person i klubben i stedet for Kamilla. Der opslås kombineret klub og AKT-medarbejder stilling til besættelse fra 1. januar. Ansættelsesudvalg nedsat med følgende medlemmer: Maja, Louise, Mette, Martin, Kenneth og Birte
 12. Evt.: Intet