Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde den 06.10. 2014, kl. 19:00 – 22:00
Deltagere: 

Jeanette T, Anja, Jan, Krestine, Mette, Troels, Louise, Trine, Martin, Dorthe, Maja, Gitte


Fraværende: 

Kenneth

1. Åbent bestyrelsesmøde

Formanden fra børnehaven: Der er taget beslutning om at åbne en vuggestue i Solstrålen. Vedtæg-terne er endnu ikke godkendt af juristen i de Frie Børnehaver. Der er opbakning fra forældregruppen. Regner med opstart primo 2015. Snak om inddragelse af lidt af skolens område til vuggestuebørn. Øn-sker at skifte navn til Børnehuset Solstrålen Der er pt. 36 børn i børnehaven. Der arbejdes på markedsføringstiltag i foråret, gerne i samarbejde med friskolen. Gitte tilbage på fuld tid. Startet på lederkursus. Edith kommer tilbage efter plejeorlov i uge 42. Der skulle have været afholdt sponsorløb for at tjene penge til legeredskaber. Det blev aflyst pga. for få tilmeldinger. Er klar til at forhandle huslejekontrakt med skolen. Børnehaven skal integreres i skolens udvalg (PR, Åben Skole, julebasar) Børnehaven har tilmeldt sig Erhvervsforeningens arrangement i hallen på lørdag kl. 13 -16 og opfor-drer skolen til at gøre det sammen. Til julebasar vil børnehaven gerne sælge småkager, bage småkager og tilbyde håropsætning. I fælles julefrokostudvalg deltager Anette fra Solstrålens bestyrelsen. Næste bestyrelsesmøde den 3. nov. kl. 19.

2. Godkendelse af dagsorden Tilføjelse af punkt 1 Åbent bestyrelsesmøde.
Godkendt

3. Godkendelse af Referat

Godkendt:

Pkt. 6: Åben Skole er den 6. og ikke den 7. nov.

4. 

Tak for velkomsten. Jeppes stilling er slået op, og der har allerede været flere ansøgere på besøg. Tommy har sagt. Maja overtager musiktimerne og flytter nogle af sine timer til den nye stilling. På onsdag kommer en lærerstuderende og tager vikartimer. Lasse passer klubben i ferien, og tager børnene med over i børnehaven. Winnie og Benny er på kursus i budget 2015 i disse dage. Skolelederen på Steinerskolen i Svbrg. har kontaktet os for samarbejde (sparring omkring økonomi) Vi er ved at etablere et samarbejde med andre skoler i Norden, kaldet NordPlus. Der er skrevet ud om det i Nyhedsbrevet. Lejrskole er punkt på personalemøde i morgen. Forældre er velkomne til at deltage i skolernes motionsdag på fredag. Friskolebladet vil gerne skrive en artikel om os.

 

5. Meddelelser ved lærerrepræsentant Gitte: Intet

 

 

6. Opfølgning på udvalgene:

IT og hjemmeside Næste møde i udvalget er den 13. oktober

 

Vedligehold Der er kommet nyt loft op i gul bygning pga. vandskade efter hærværk på taget. Der indkaldes snarest til et møde i udvalget. Hækkene skal klippes. Troels tager snerydningen i år. Der kommer et skilt på 1 X 4 m og det bliver sat 70 cm. over jorden. Pris excl. moms 2.100 kr. for ram-men og 2.800 kr. for skiltet. Rammen leveres 21. okt. Jesper er ansat som pedel. Troels kontakter ham vedrørende udførelse af opgaver. Ønske om mere lys på P-pladsen om aftenen og blomsterkasserne i skolegården er rådne. Troels ta-ger begge punkter med på næste møde.

 

PR : Skolen deltager med en stand på messen i hallen på lørdag. Aktiviteter: Flødebollemaskine og lave armbånd af elastikker. Mette bestiller elastikker, Louise køber flødeboller. Nogle piger i 5. – 6. klasse hjælper på standen.

 

Økonomi

Gennemgang af saldoliste pr. 30/9. Det reviderede budget ser bedre ud end meldingen på sidste bestyrelsesmøde. Benny og Winnie er i gang med at udarbejde budget 2015.

 

Åben Skole Trine efterlyser et par hjælpere til Åben Skole arrangementer. Far laver mad var en succes. Hvem har lyst til at deltage?? Mette skriver det i nyhedsbrevet og note til børnehaven.

7.

Skolepenge og klub/klippekort Maja undersøger kommunens procedure for søskendemoderation.

 

8. Forældrehenvendelser:

Drøftelse af en forældrehenvendelse. Der har været meget ros over receptionen for Maja.

 

9.

Vores forventninger til ny skoleleder Udsættes til næste møde

 

10.

Problematik angående dårlige betalere Forslag til procedure for håndtering af manglende betalinger er sendt ud til bestyrelsen. Rettet til og godkendt.

 

11. Åben Skole arrangement:

Mette deltager i et møde om Åben Skole arrangementet den 6. november kl. 15-19. Jeanette, Anja og Martin fra bestyrelsen deltager. Maja laver en bemandingsplan. Banneret fra sidste år skal hænges op.

 

12.

Evt. Næste bestyrelsesmøde flyttes til den 11. november kl. 19 pga. Åben Skole den 6. nov. Klokken på skolen: Nogle børn kan ikke høre ringeklokken, og kommer derfor ikke ind til time. Vi spørger om vi kan arve klokken på CAI centret.