Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde den 11.11. 2014, kl. 19:00 – 22:00

Deltagere: Anja, Krestine, Louise (fra kl. 20), Martin, Gitte, Trine, Jeanette, Troels, Mette, Maja, Kenneth (til kl. 21) og Dorthe

Fraværende: Jan

 

 

1.

Åbent bestyrelsesmøde

Nyt fra Solstrålen: Børnehaven har kigget på udenomsarealet bag ved hvid bygning sammen med vedligeholdelsesudval-get. Begge parter har lavet hver sit udkast til plan for udnyttelse af arealet. Der nedsættes et udvalg med Gitte og Troels fra skolen og repræsentanter fra personale og bestyrelse i Solstrålen, som får det kogt ned til én plan, som tilgodeser begge parter. Solstrålen indkalder til det første møde. 

Ekstraordinær generalforsamling den 5. december med godkendelse af vedtægter + valg af nye besty-relsesrepræsentanter til bestyrelsen. Der er etableret et tættere samarbejde med skolen (ledermøder og formandsmøder).

 

2. Godkendelse af dagsorden

Punkt "Åbent bestyrelsesmøde" mangler. Godkendt

3. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Godkendt.

4.

Meddelelser ved skoleleder

Fælles bestyrelsesmøde med børnehaven den 7. januar. I dag haft besøg af Tage Krogh, som har sagt ja til at være vores nye tilsynsførende. Han er tidligere skoleleder og er i dag tilsynsførende på 5 friskoler. Bestyrelsen godkender at Tage starter nu. Foræl-drekredsen inviteres til møde den 27. januar, hvor tilsynsførende skal vælges, kombineres med tema-møde om f.eks. "børn og computere". Peter fra banken har været på besøg. Banken skal have en oversigt over medlemmer i bestyrelsen og deres poster. Alle medlemmer skal aflevere billedlegitimation til banken. Mailes til Maja. Peter foreslog at vi omlægger realkreditlån fra 4% til 2%. Vi forespørger hos DLR og Nykredit. Der er ikke behov for at forhøje kassekreditten.

 

5. Meddelelser ved lærerrepræsentant Gitte

Positiv stemning på lærerværelset, og alle er glade for at Maja er startet. Nogle enkeltsager fylder me-get, men der bliver taget hånd om tingene. Der arbejde med sociale mål i klasserne, herunder trivsel. Ny lærer Lars var på besøg i dag.

 

6. Opfølgning på udvalgene

IT og hjemmeside

Vedligehold

PR

Økonomi

Åben Skole :Udsættes til næste bestyrelsesmøde.

7.

Julebazar

Vi fastholder starttidspunktet 13.30. Husk det er en skoledag, og der er derfor mødepligt. Klasselærerne appellerer til at forældrene er aktive på dagen og hjælper i de boder, hvor deres børn er engageret. Dette gælder også forældre til de store børn.

8.

Budget 2015 Første udkast til budget 2015 blev runddelt og gennemgået. Økonomiudvalget arbejder videre med budgettet. Møde med banken den 10. dec.

 

9.

Vores forventninger til ny skoleleder Hver især kom med bud på drømme og visioner for skolen og forventninger til Maja. Her er et uddrag af drøftelserne: Drømme og visioner:

Nye pæne klasselokaler med white board, hvid bygning shines up – eller rives ned og bygges op!, mere personale til at tage hånd om de børn, der har behov, bus, projektor og gardiner i musiklokalet, den gode skole, disciplin med i klassen, styr på børnene, ro i klasserne, flere dagligdagsting i uv så-som økonomi og samfundsviden, børnene klædes på til voksenlivet, fokuspunkter både på de svage og de stærke elever, iPads, fastholde fælles lejrture, Åben Skole, bedre skolekøkken, skoleintra, den gode tone, mere PR, svævebane, bedre indhegning, vigtigt at bevare traditioner – stikke en finger i jorden, for vi skal ikke lave nyt, bare for at lave nyt, 200 elever, den fedeste skole på Midtfyn, udlands-ture hvert år for alle elever i hvid bygning, masser af musik, dyr og planteavl, sund kost og idræt

Forventninger til Maja:

Overblik, passe på lærerne, imødekommende over for de nye forældre, åben, bibeholde det gode hu-mør og gejst, formå at samarbejde med forældre og øvrige samarbejdspartnere, God ledelse = god skole

10.

Lejrskoler – principper for forældredeltagelse Udsættes til næste møde

 

11. Åben Skole arrangement - evaluering: Udsættes til næste møde

 

12. Anettes afskedsreception: Mette laver mad sammen med 7. klasse og nogle forældre.

 

13. Evt.