Beslutningsprotokol fra bestyrelsesmøde den 08.12. 2014, kl. 19:00 – 22:00
 

Deltagere: Anja, Jan, Mette, Troels, Louise, Trine, Martin, Kenneth, Maja og Gitte

Fraværende: Jeanette, Krestine Dorthe

 1. Åbent bestyrelsesmøde

Intet

 1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde

Godkendt.

 1. Meddelelser: Leder Maja

En familie med børn i 2. og 4. klasse er blevet meldt ud.. Der er ikke blevet ”smækket med dørene”.

Peter og Irene Nielsen har meddelt at Cecilie fra 8. klasse skal skifte skole inden jul. Maja har inviteret dem til et møde på skolen.

Annelise har takket ja til at lave mad med børnene her oppe på skolen i stedet for at gøre det alene derhjemme.

Heidi (SFO) er stoppet inden jul.

Der er blevet lavet en struktur sammen. Normeringen der er i klubben i dag, er den som BUPL kræver.

I 2015 (sommer) regner vi med at klubben dækkes af Birthe, AKT-pædagog og børnehaveklasse leder.

Når Lasse stopper den 15-1-2015, starter Anna i klubben og er der frem til sommerferien. De skal til at arbejde med læreplaner i klubben.

Der arbejdes på et projekt, som hedder Nordplus. Det er ture til Færøerne, Island og Letland for 4-5 klasse. Maja og Peter skal til Færøerne i januar og skrive vores ansøgning.

5.

Meddelelser v/Gitte

De fleste lærere har været på kursus i klasserumsledelse, som blev udbudt via FSL. Det var et gratis fyraftensmøde til dem der er medlemmer af FSL. Det var bygget op som cases i forhold til det at lede en klasse. Der blev givet tips til hjernefriskere, hukommelsesspind og hjernepause. Der er blevet købt nogle bøger om emnet. Der blev også talt om hvilket sprog man bruger i undervisningen, at sige ”god morgen” når man kommer om morgenen og det at få et fælles sprog på lærerværelset.

Der var store ”roser” fra lærerne for al den hjælp de fik til årets julebazar. Det var dejlig at kunne nå at få set det hele som lærer også.      

6. Opfølgning på udvalgene

IT og hjemmeside v/Jan
Der er blevet doneret 20 bærbare computere fra Odense kommune til skolen. De skal klargøres af Jan og så er de klar til brug. Det klarer Jan. Computerne tænkes brugt til eks. Terminsprøver mm.

Der kommerskoleintra den 1.1.2015. sammen med Microsoft Office. Vedligeholdelse v/Troels

Udestuen i hvid bygning er ved at blive sat i stand.

Gulvet i børnehaveklassen forventes ordnet i sommerferien

Keramikovnen der står i Solstrålen skal tages ud og sælges. Det står Troels for.

Troels skal rydde sne, hvis der kommer noget.

Der er en pumpe ude ved vejen der driller lidt. Den skal måske skiftes i 2016.

Bålfest: Skal træhytterne fjernes?? Skal der laves noget nytænkning over det?

Skolen skal males til sommer. Kim Larsen fra kommunen har lovet at der kommer 2 malersvende i nyttejob, når vi vil have det.

PR-udvalg v/Louise

Der vil blive udbudt nogle nye hættetrøjer til børn med skolens logo på, og løbejakker til de voksne. Kunne det være en idé med nogle college jakker (American High School jakker)?

Vi skal have trykt nogle plakater der kan bruges ved f. eks. Indskrivning mm.

Vi skal have en mere målrettet reklame på Facebook.

Vi skal have en fælles PR med de andre friskoler for indskrivning til børnehaveklassen.

”Hvad sker der på skolen” kalender i Gislev i vækst. Det var meget populært.

Kan man få børnene med i nogle tiltag for at skabe opmærksomhed om skolen?

Bruge Comenius og Nordplus projektet, så børnene kan fortælle om deres oplevelser.

Fondssøgning skal ligge i et udvalg for sig selv.


Økonomi v/Krestine (Maja)

Vi regner med et overskud i 2015.- Det overskud skal gå til at nedbringe vores underskud fra 2014.

Der er blevet lavet en ny lønaftale med FSL. Det er et funktionstillæg der bliver givet som et udviklingstillæg som skal bruges på konkrete opgaver til at udvikle skolen. (Lærerne)

Vi venter med at ansætte en AKT pædagog til sommer 2015.

Kost projektet kommer først til år 2016.

Penge fra julebazaren kommer til at gå til nogle nye kopper, børnehaven, køkkengrej og elevrådet får nogle også.

Budgettet er godkendt.

7. Udvalgsarbejde fremadrettet.

Der vil i fremtiden være nogle flere udvalg, og dem fra bestyrelsen skal sammen med en lærer være tovholder på disse udvalg. Det er lærerens opgave at indkalde til møderne og i starten af året have lavet en plan for mødedatoer 1 år frem i tiden. Læreren skal også være referent på disse møder. Til Visionsmødet den 27-1-2015, skal vi promovere disse udvalg og få folk skrevet op i dem.

 1. 1.Udvalgsarbejde fremadrettet.

Der vil i fremtiden være nogle flere udvalg, og dem fra bestyrelsen skal sammen med en lærer være tovholder på disse udvalg. Det er lærerens opgave at indkalde til møderne og i starten af året have lavet en plan for mødedatoer 1 år frem i tiden. Læreren skal også være referent på disse møder. Til Visionsmødet den 27-1-2015, skal vi promovere disse udvalg og få folk skrevet op i dem.

Der bliver følgende udvalg:

Internationalt udvalg: Louise og Peter

Åben skole udvalg: Trine

Festudvalg: Anja

PR-udvalg: Maja

 • Maja, Krestine og Louise

Vedligeholdelsesudvalg: Troels, Martin

Fondssøgningsudvalg: Louise og Winnie

IT- udvalg: Jan, Martin

Julebazarudvalg: Jeanette

Vi mangler at få Dorte og Kenneth placeret i nogle udvalg.

Meningen med møderne i disse udvalg er ikke at få uddelegeret en masse opgaver internt i udvalget. Det er meningen vi i høj grad skal blive færdige med de forskellige opgaver i mødetiden. Det er med tanken om at det ikke må blive for omfattende at være med i et udvalg.

 1. Fremtidige organisatoriske ændringer:

Vi vil rigtig gerne have et godt samarbejde med Solstrålen, så derfor har vi aftalt at det næste bestyrelsesmøde bliver et fælles et for både Solstrålen og skolen.

Vi skal tænke over hvad vi vil fremadrettet med børnehaven. Skal det høre under skolen? (Generalforsamling) eller skal det forsætte som det gør nu.?

 1. Julebazar:
  Et spørgsmål som julebazarudvalget kan tage stilling til er: Er tidspunktet for julebazaren rigtig? Skal det i stedet være fra 12-16?

 

 


 1. Julegaver til lærerne var nogle softshell jakker med vores logo på.

 

 
5. 

6. 

7. 

8. 
9.