Memo af bestyrelsesmøde

den 2. februar 2015, kl. 19:00 – 22:00

 

Til stede

Maja, Anja, Martin, Troels, Trine, Jeanette, Louise og Krestine

Fraværende:

Dorthe, Kenneth, Mette og Gitte

1.

Åbent bestyrelsesmøde

Intet

 

 

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Godkendelse af referat

Godkendes på næste møde

4. Meddelelser fra skoleleder

Julebazarudvalget: nørkleklubben ønsker ikke at ændre tidspunktet for afviklingen af julebazar.

Office365 introduceret til forældre og lærere.

Skoleintra er kommet op og køre. Forventes implementeret efter vinterferien.

8. kl. skal uddannelsesparathedsvurderes. Indskolingen tager udgangspunkt i "kan – kan næsten" som redskab.

Fastelavn ændret således, at hvid bygning kun er med i en del af dagen. Store elever, der er ud-klædte, er velkomne til at gå catwalk.

AKT indsats. Anette vil gerne bidrage med 4 timer pr. uge i idræt med bhkl. og 1. kl. fra 3. feb.

Maja har været på Færøerne med NordPlus, vi ansøger om et udviklingsprojekt for kommende 5. kl. Projektet indebærer besøg her i uge 41, til Færøerne i foråret 2016, året efter besøg i Letland og Is-land.

Møde med UVM i sidste uge om Ny Nordisk Skole, desværre ingen penge at søge. Hvordan kan man lære af hinandens praksis?

Møde med borgmesteren i dag. Skoleledergruppen har nedsat en permanent politisk gruppe, som drøfter friskolernes forhold, i forhold til folkeskolernes.

2 nye elever indmeldt i denne måned.

En familie har ikke betalt skolepenge, og barnet kan ikke længere gå i SFO.

En medarbejder er fortsat sygemeldt.

5. Meddelelser fra lærerrepræsentant

Intet

6. Opfølgning på udvalgene

It og hjemmeside: Jan kigger på gode tilbud på pc’ere til underviserne. Louise og Maja sørger for at referaterne kommer på hjemmesiden. Vedligehold: Udvalget har holdt møde med børnehaven vedr. arealer til vuggestuen. Intet afklaret endnu. Vores vedligehold kører på et nødprogram. Det er nødvendigt at afsætte flere midler til vedligehold for at undgå at skolen forfalder. Er vi interesseret i at få en bygningssagkyndig ud og gennemgå byg-ningsmassen og lave en langsigtet renoveringsplan?

PR:

Folder skal revideres. Vi får en helsides annonce i næste nummer af Vækst. Økonomi: Der har ikke været afholdt møde siden sidst. Åben Skole: Jasmins mor Ditte er kommet med i udvalget. Forslag at arrangere foredrags/debatarrangementer.

 

Internationalt udvalg: Dorthe er kommet med i udvalget. Lokalpolitikeren Jens Elmgren har foreslået at vi søge kommunen om LAK-midler. Festudvalget: Ingen møder siden sidst. Fondsøgning:

Intet nyt siden sidst.

7. Debat af rabatordning ved nyindmeldelser

 

8. Budget 2015 – revideringsforslag

9. Revidering af vedtægter og forretningsorden

 

10. Debat om elev, der ønsker at komme tilbage

 

11. Evaluering af visionsmødet

 

12. Evt.