Referat af bestyrelsesmøde

Den 3. marts 2015, kl. 19:00 – 22:00

 

 

Til stede

: Anja, Martin, Troels, Louise, Kenneth, Dorthe, Mette, Gitte og Krestine

Fraværende:

Maja, Trine og Jeanette

1.

Åbent bestyrelsesmøde

intet

 

2. Godkendelse af dagsorden

"Evaluering af visionsmøde" og "Madordning" tilføjes dagsordenen. Godkendt

3. Godkendelse af referat

Godkendt.

4. Meddelelser fra skoleleder

Nyhedsbreve kommer fremadrettet på Intra under "nyt fra kontoret". Anitta Snedker er startet i nyttejob. En familie, som skylder skolepenge, er begyndt at afdrage. Maja haft møde med Nordea. Kan ikke svare sig at flytte kreditforeningslån. Lige nu regner Nykredit på at omlægge vores eksisterende lån og på muligheden for at give os et tillægslån, der kan betale vores kassekredit ud. Maja været til ledertræf i Dansk Friskoleforening, og det var rigtig godt. En elev i 4. klasse meldt ud. Der er aftalt møde med nyt forældrepar med barn i kommende bhkl. Pædagogisk dag 30. marts. Børnehavens personale og bestyrelsen deltager en del af dagen. Skolens bestyrelse er også velkommen til at deltage. Gitte, Line, Louise og Maja har aftalt besøg på Hjemly vedr. sammenlægning børnehave og skole.

5.

Meddelelser fra lærerrepræsentant

Projektopgave i 8. – 9. kl. en succes, arbejdet seriøst og ihærdigt. Fremlæggelser den 2. marts. 5. -7. kl. lavet fagbøger i projektuge, og fremlagt for hinanden. 7. kl. fokus på at lave PowerPoint præsentationer. 4. kl. lavet fagbøger, fokus på at bruge redigeringsprogram på computeren. Teaterstykke i gang, eleverne har selv skrevet flere vers, så der er vers nok til alle. 1. -3. kl. arbejdet med dansk (1. kl. formbøger og 2. -3. kl. fagbøger) og matematik og haft idræt sam-men, hvor de efterfølgende skulle i bad. Bhkl. har haft bogstavfest. Maltemus matematikbog. Øver sig i at være stille.

6. Opfølgning på udvalgene

It og hjemmeside: Intet Vedligehold: Møde ml. børnehaven og skolen vedr. areal til vuggestue. Nyt kompromisforslag, der giver mere plads til vuggestuebørnene. Vi får noget jord til foråret til at dække hullet udenfor 7. klasses lokale. En forælder, der arbejder med ventilation, har tilbudt sin arbejdskraft mod at vi køber materialerne hos ham. PR: intet

Økonomi: Regnskab for 2014 er ikke revideret endnu. Regnskabet gennemgås af revisoren den 8. april.

Der er mulighed for at søge op til 40.000 kr. ved Friskoleforeningen til efteruddannelse. Ansøgnings-frist er 28. maj. Bestyrelsen skal beslutte, hvor meget vi skal hensætte til tab. Winnie laver en oversigt til næste besty-relsesmøde. Der regnes på hvordan vi kan få økonomien til at hænge forsvarligt sammen, herunder sammenlæse klasser. Det er ikke besluttet endnu, hvilke pædagogisk tiltag, vi vil bruge som reklame – arbejder vi-dere med det på pædagogisk dag. Åben Skole: børneloppemarked 11. april rundbold fra den 7. maj hveranden torsdag, med mulighed for at købe drikkelse og snobrød m.m. Internationalt udvalg: Har afholdt det første møde i onsdags, hvor der blev udarbejdet retningslinjer for udvalget og skolen. Der skal en en voksen med af hver køn på udlandsture. Bhkl. - 6. kl. Eleverne sender tegninger og breve til venskabsskoler. Nordplus projekt for kommende 5. – 7. kl (endnu ikke bevilget)

Internationale ture skal erstatte lejrskole Udveksling med Sydslesvig 4. -6. kl. i uge 45-46 Fælles skolelejrtur hver 3. år Erasmus+ for 7. – 9. kl. 8. - 9. kl. maks. 1 rejseuge (garanteret én udlandstur)

Festudvalget: Intet møde endnu Fondsøgning: Intet møde endnu. Skolemælk har et legat, vi kan søge Julebazar Gitte har været til møde med nørkleklubben. Julebazarudvalget har talt om at lave privatboder, som folk kan leje.

7. Strikkeklub på skolen – principbeslutning

 

8. Vedtægter

 

9. Opgavebeskrivelser til den nye bestyrelse

10. Generalforsamling – tilrettelæggelse / fordeling af opgaver

 

11. Keramikovn – status

 

12. Stillingsopslag børnehaveklasseleder og AKT medarbejder

 

13. Evaluering af visionsmødet

14. Madordning

 

15. Evt.

Gislev er udvalgt til at DBU kommer ud den 8. juni og laver aktiviteter med vores børn. Skal bruge 12 frivillige hjælpere. Martin er tovholder. Skolen bakker op om projektet.