Dagsorden til bestyrelsesmøde den 6. februar 2017 19 – 22

1.Åbent bestyrelsesmøde/ Forældrehenvendelser                 

 • Nyt fra Solstrålen

Spørgsmål: Hvornår skal Storegruppen smides over hegnet?

Maja finder ud af det.

19-1915

Kim

2.Godkendelse af dagsorden + Referat fra den 12.1.2017        OK  

1915

Louise

3.Drøftelse: Kommunens oplæg til samarbejde omkring 2- sprogsklasse på GF

 • Opvækst- og læringsudvalget har haft dette oplæg oppe til drøftelse. Der er tale om en modtageklasse/hold.
 • Deres basisdansk skal være godt nok til at bestå sprogtest, ellers må de ikke gå her på skolen.  
 • Hvis der skal være en modtageklasse her, skal der ansættes 1 lærer/pædagog, der skal arbejde fuldtids med disse børn.
 • Det vil være dyrere for kommunen at have et 2-sprogsklasse på friskolen end i folkeskolen.
 • Arbejdet omkring en 2-sprogsklasse vil blive lagt i bero fra kommunens side, indtil der er en større mængde flygtningebørn, der vil skulle bruge en skoleplads.
 • Problemet løser nok sig selv, hvis og når vi bliver sammenlagt.
 • Det blev tilkendegivet at bestyrelsen bifaldt idéen med henvisning til, at den siddende bestyrelse måtte tage stilling, såfremt punktet atter bliver aktuelt.

1915-1945

Maja

4.Drøftelse: Elevrådets punkter:

 • Klassens-time genindføres? Klassens time kan indføres 1 time 1 gang om måneden i både gul og hvid bygning. Vi forventer som bestyrelse derfor, at der vil indgå elevrådsarbejde i denne time.
 • 8-9 klasse vil gerne have lov til at medbringe slik når de skal skrive projektopgave? Det må de gerne indtil videre. Dette kan dog ændres, når kostpolitikken drøftes på næste møde. Lærerne bestemmer mængden af slik, eleverne må tage med.
 • Tarzanbane: Maja vil undersøge, hvad Refsvindinge Friskole har gjort med svævebane. Hvilke godkendelser ligger der? Rasmus undersøger dette.    

1945-2015

Louise /Elevrådet

                                           Pause                                     2015-2030                                        

5.Drøftelse:

  • Visionsmøde og generalforsamling 27. april 2017

Ekstraordinær generalforsamling er den 14. marts 2017. Der vil kun være et punkt på dagsordenen nemlig at forhåndsgodkende vedtægterne.

Den ordinære generalforsamling skal næste år ligges sammen med visionsmødet. Børnehaven skal også inviteres. Måske de også kan lave et oplæg. Dette skal op på et møde i Solstrålen.

Jane spørger Toke, om han vil være dirigent til både ekstraordinær og ordinær generalforsamling.

Jane sørger for nogle kager (4 stk.), og Winnie bestiller sandwich (halv grov og halv lys) hos Ryslinge forsamlingshus. Der bliver tilmelding til visionsmødet. Louise køber drikkevarer. (Øl og vand)

Troels sørger for 10 kander kaffe.

2030-2100

6.Orientering: Meddelelser fra Skoleleder

  • Hjemmesiden skal redigeres. Winnie er ikke suppleant mere, Christina og Gitte er her ikke mere.
  • Aktivitetskalenderen og nyheder på hjemmesiden skal opdateres. Jan står for dette, eller uddelegeringen af dette.
  • Samarbejdet med Trunderup Friskole er blevet udvidet, idet PP kommer ud og laver et oplæg om at spotte sårbare børn for personalet.
  • Der kommer en kvinde i pædagogisk praktik, der hedder Aja. 37 timer om ugen. Hun starter den 20-2-2017 til 24-5-17.
  • Af vikarer har vi ansat Søren og Christopher. Velkommen til dem alle.
  • Mette har arrangeret at vi skal være kursusværter for et kursus i at bruge foldebøger i undervisningen. Det bliver rigtig godt.
  • Minmadpak.dk bliver slettet da det koster 6000,- årligt, og der er ikke så mange der bruger det. Se intra for info om hvordan man kan bestille fremover.
  • Der er forældremøde den 21-2 for hele gul bygning. Der kommer en SSP konsulent og taler børn og internet.
  • Der er Spil og Spis Dansk dag den 22-2. Husk at tilmelde jer.
  • 25-2 fra kl. 12-16 er bestyrelsen inviteret med til pædagogisk dag. Meld tilbage til Maja om I kan komme. Det er en lørdag.   

2100-2110

Maja

7.Orientering: Meddelelser fra SFO  

Udgår da Daniel er på barsel.                                  

2110-2120

Daniel

8.Orientering: Meddelelser fra lærerrepræsentant   

 • Der bliver lavet nogle samarbejdsøvelser også.
 • Der er ved at blive lagt sidste hånd på rollefordelingen til teaterugen. Der bliver spillet Pippi. Der vil komme info ud inden vinterferien.
 • Husk at når der er emneuger er der ikke normalt skema. Dvs. ingen idræt eller valgfag.      

2120-2130

Mette

9.Orientering: Udvalg                                                    

  • Økonomiudvalg: Ikke noget nyt
  • Vedligehold: Er der en farvekode på det gulv der skal ligges i 7-8 klasse. Det finder Maja ud af.
  • Der skal sættes et trådhegn op fra hjørnet ved børnehaven og ned i den anden ende til arbejdsdagen.
  • Der er stadig lidt problemer med det varme vand i Salen. Der er blevet bestilt nogle dele, der dog ikke er kommet endnu.
  • PR: Maja har møde med en potentiel ny elev, der vil starte efter sommerferien.

Kl. 2130-2145

Jane

Troels

Jane

10.Emner til kommende møder

  • Indmeldelse af elever i 9. klasse efter den 5. september
  • Sundhedspolitik
  • ERASMUS+ projekt
  • Internationalt udvalg
  • Trafiksikkerhed

2150-2155

Louise

11.

2155-2200

Louise

12.Evaluering af mødet

Tak for kage og brød til Rasmus. Det var dejligt. ;-)
Alle
   
   

Forplejning:    Rasmus                  Ordstyrer: Troels