Dagsorden   til bestyrelsesmøde den 7. December 2015, kl. 19.00 – 22.00  
1.   Åbent bestyrelsesmøde/ Forældrehenvendelser           kl.   19-1930
    
 1. Intet
         Henvendelse om vi kan prøve at finde en anden fotograf. Rasmus prøver at        undersøge priser hos et par andre fotografer.
         Drøftelse af hvorfor det er så svært at hverve nye medlemmer til        bestyrelsen. Louise efterlyser at ikke-navngivne bestyrelsesopgaver        bliver fordelt blandt medlemmerne, da de lige nu ligger hos Louise, og        hun er ved at drukne i arbejde.
         - referent: Krestine
         - ligge referater på hjemmesiden:        Krestine
         - arbejdsdagsansvarlig:        vedligeholdelsesudvalg
         - rengøringsdagsansvarlig:        vedligeholdelsesudvalg
         - inkassosager varetages fremover        af kassereren og skolens sekretær.
        
         Punktet fortsætter på et ekstraordinært bestyrelsesmøde den 26. januar        kl. 19. Maja ser om hun kan finde de beskrevne kommissorier.
 

2.   Godkendelse af dagsorden                                            kl. 1930

Punkt vedr. lejrskole tilføjet. Godkendt

Louise

3. Godkendelse af referat                                                  kl.   1930  

Godkendt

Louise

4. Meddelelser fra Skoleleder                                             kl.   1930-1940    

15 børn i ny   bhkl. til indskrivning. Formen på indskrivningsmødet ændret til mere   uformelt.
  Mads (egu-elev) er i praktik i denne uge i børnehaveklassen/SFO.
  Klaus er i fleksjob-afklaring i pedelfunktion, og han fortsætter til og med   januar måned.
  Rosa er i praktik i børnehaveklassen og hendes forløb er forlænget til og med   februar.
  Monika er i fleksjob-praktik i klubben med 10 timer om ugen.
  Friskolerne har ikke fået taget 2% besparelse af finansloven. Det har givet   meget omtale.
  Søren har plejeorlov året ud, og Flemming er ansat i vikariatet.
  En elev er meldt ud pr. 1. januar fordi familien skal flytte fra byen.
  Der har været forældrehenvendelser vedr. skemaomlægning i disse uger pga.   terminsprøver. Nogle fag er ikke på skemaet, men til gengæld er der mulighed   for fordybelse i andre fag (f.eks. hel dag med matematik). Der er ikke ændret   på årsværket, og eleverne får den undervisning, som de skal have.

Maja

5.   Meddelelser fra lærerrepræsentant                                kl.1940-1945

Der har været nogle henvendelser fra nogle forældre,   som synes at nogle af lærerne ikke bruger intranettet nok. Lærerne opfordrer   forældrene til, at de henvender sig direkte til personen. Vi ønsker en skole,   der bygger på værdierne tillid og dialog.

a.   Nyt fra Solstrålen                                                             kl.   1945-1950

Intet

Gitte

Louise

    
 1. Opfølgning på        udvalgene:                                                kl. 1950-2030
 • IT og Hjemmeside

Kim   og Jan arbejder på at få internettet til at virke på den nye forbindelse.

 • Vedligehold

Et andet   komfur er sat op i det gule køkken. Der er lagt flis rundt omkring bålhuset.   Kim arbejder på et problem med varmeanlægget. Der er kommet nyt lærred op i   musiklokalet. Møde i udvalget den 16. dec., hvor følgende punkter behandles:   Problemer med pumpe i brønden, græsslåning, maling på skolen, nyt elementer   ønskes i gult køkken, nyt gulv ønskes i hjørnestuen, nye borde og stole   ønskes på skolen, er der evt. møbler og smart boards, vi kan arve fra andre   skoler??

 • PR/ Ad hoc udvalg   Velkomst

Der   har været afholdt møde, hvor diverse opgaver i udvalget blev   uddelegeret. Nyheder på lysavis i   Brugsen – Ann Kirstine, Indlæg i Vækst – Kirsten, velkomst til nye elever -   Jane. Besluttet køb af tøj til NordPlus eleverne. Forældrebetaling skal dække   udgifter til en hættetrøje. Skolen har bedt Lokalrådet om at blive inddraget   i planlægning af arrangementer, hvor skolen forventes at deltage.

Vi forventer at gå   ud af 2015 i balance J. Der er trukket 2%   i støtte i november måned. Maja har afholdt møde med revisoren vedr. indhold   i protokollen.

 • Åben skole

Thomas   er valgt til bestyrelsesrepræsentant i udvalget. Trine fortsætter som   forældrerepræsentant. Næste møde er den 6. januar kl. 16.30.
 
  International

Der har ikke været   afholdt møde siden sidst.

 • Fest

Winnie og Anja er   med i udvalget. Hvem kan hjælpe med borddækning fredag eftermiddag??

 • Fondssøgning

Vi   har to ansøgninger ude, hvor vi søger til udeskole + vi har en ansøgning ude   om efteruddannelsesmidler.

 • Amok Disko

AmokDisco forløb   godt. God tilslutning. Overskud på 1.700 kr. Næste gang refleksveste til   vagterne. Næste AmokDisco bliver den 1. april for børn og den 2. april for   voksne. Nyt koncept for de store elever, at de mødes kl. 18.30 og spiser   pizza sammen. Elevrådet står for arrangementet og kan være med til at   disponere over overskuddet ved pizzasalg. Tilmelding via intranettet. Jan og   Maja undersøger muligheder for Mobile pay.
  VoksenAmok starter med fællesspisning.
  Børnehaven og skolen har pædagogisk dag den 2. april kl. 9-15.
 
 

Jan

Troels

Maja/Jane

Jane/Maja

Trine

Louise

Anja

Louise/Mette

Louise

Pause                                                                          kl. 2030  
7.   Budget 2016 til beslutning                                               kl. 2045-2100
    
 1. Bilag omdelt.
         Budgettet gennemgået og godkendt med forventet overskud på 212.000 kr.
Jane/Maja

8.   Evaluering af julebazar                                                      kl. 2100-2115

Vi har tjent 500 kr. på salg af juletræer. Indtægter i   alt på cirka 15.000 kr., lidt mindre end sidste år.
  Husk bedre plads ved caféen og at tydeliggøre i programmet hvad tid boderne   åbner, da folk udefra ikke er interesseret i nissespillet.

Maja

9.   Kostpolitik                                                                        kl. 2115-2130

Udsættes til næste gang

Louise

10. Kommunikation/Information   til/med støttekredsen       kl. 2130-2145

Hele støttekredsen indkaldes til et møde   den 27. januar kl. 15.30, hvor den fremtidige kommunikation og arbejdsopgaver   drøftes.

Maja

12.   Evaluering af uge 41                                                      kl. 2145-2200

Udsættes til næste gang

Maja

Ordstyrer: Louise                                                         Forplejning: Anja