Bestyrelsesmøde den 2. februar 2016

Til stede: Louise, Jane, Winnie, Jan, Troels, Thomas, Anja, Rasmus, Krestine og Maja

Fraværende: Dorthe, Gitte og Mette

1.

Åbent bestyrelsesmøde / forældrehenvendelser Ingen henvendelser.

2.

Godkendelse af dagsorden Nyt layout: Vi starter møderne med de punkter, der skal drøftes, og orienteringspunkterne ligger sidst. Vi forsøger at fylde punkter til kl. 21.30 således at mødet kan slutte senest kl. 22.00 inkl. den "ekstra snak", som der også skal være plads til. Det bestræbes at dagsorden kommer ud rettidigt. Tilføjelse af punkt om klubtilbud til elever i 3. kl. Dagsorden godkendt.

3.

Godkendelse af referat Godkendt.

4.

Drøftelse af visionsmødet den 2. marts kl. 19-21 Det blev foreslået at slå visionsmødet og generalforsamlingen sammen, hvorved vi bl.a. får tydeliggjort den korte vej fra tanke til handling/indflydelse. Drøftelse om vi skal tilbyde børnepasning under visionsmøde/generalforsamling. Det blev besluttet at flytte visionsmødet til den 28. april fra kl. 17.30 til kl. 19.30 og fortsætte med generalforsamling fra kl. 20 til kl. 21.30.

Maja udarbejder dagsorden, der sendes til bestyrelsens godkendelse, hvorefter den lægges i filarkiv. Dagsorden indeholder følgende punkter: Tilbageblik siden sidste visionsmøde, drøftelser af skemaopbygning, studiestøttetimer og visioner for skolen og klubben med udgangspunkt i vores 5 fokuspunkter: International skole, natur og udeskole, musik og teater, sundhed og it. Drøftelse med forældrene Hvor er vi på vej hen og er det den vej, vi gerne vil? Jane er ordstyrer, Maja er mødeleder, Krestine er referent.

Sandwich fra Ørgaard Dinner kl. 19.30-20.

Thomas bestiller sandwich, Rasmus henter øl og vand i Brugsen, Troels, Winnie, Thomas og Krestine bager kager, Helle laver kaffe og te. Bordopstilling til 8 personer pr. bord (Maja beder Jesper om hjælp til det). Vi tilbyder ikke børnepasning under mødet.

5. Drøftelse: Generalforsamlingen 28. april kl. 19

Dirigent: Krestine skaffer en dirigent. Følgende stiller op igen: Winnie (2 år), Louise (2 år), Jan (1 år), Troels (2 år), Thomas (1 år), Rasmus (2 år) og Jane (1 år). Følgende stiller ikke op: Dorthe, Anja og Krestine

Dvs. vi mangler 2 medlemmer og 3 suppleanter.

Der blev drøftet mulige kandidater, som bestyrelsen vil opfordre til at stille op.

Desuden skriver vi ud på Intra at forældre, der ønsker at komme med i bestyrelsen, kan henvende sig til Louise.

Generalforsamlingen kortes ned. Udvalg præsenteres under visionsmødet.

Bestyrelsen har læst vedtægterne inden generalforsamlingen.

6.

Drøftelse. Planlægning af næste skoleår Maja fremlagde forslag til klasse- og lærerfordeling for næste skoleår. Det forventes, at fordelingen meldes ud på fredag, når alle lærerne er bekendt med - og har godkendt planen.

7.

Drøftelse: Forældrekompetencelister Oversigt over hvem kan bidrage med hvad. Listerne opbevares på kontoret og lægges på intranettet.

8.

Orientering: Meddelelser fra Maja Rosa er stoppet i praktikforløb. Vores færøske samarbejdspartner har fået ny skoleleder og skolen forventes nedlagt næste år. Besøget den 21. – 27. maj med 5. kl. gennemføres som planlagt. Nordisk Råd rådspørges for det videre samarbejde. Alle børn og lærere skal bo sammen under besøget i Letland til efteråret. Maja har afholdt møde med støttekredsen. Konstruktivt. Nyt initiativ "bedstemordag" den 24. februar, hvor der syes gardiner til 6. – 7. kl., lappes sækkestole, syes kostumer til teaterugen og andre småopgaver. Alle bedstemødre i gul bygning inviteres. Køkkenet færdigrengøres i denne uge efter skadedyrsbesøg. Hjælpere søges til på torsdag og/eller fredag. Winnie og Rasmus ringer rundt til forældre på kompetencelisten. Der indkøbes ny opvaskemaskine.

9.

Meddelelser fra lærerrep. I uge 6 har bhkl. – 7. kl. faglig læsning, 8. kl. er i introforløb og 9. kl. er i praktik. Mandag er der fastelavn for gul bygning. Skolen er udlejet i weekenden af folkemusikere. Vinterferie i uge 7.

10.

Orientering: Opfølgning på udvalgene Internationalt udvalg: Har afholdt møde om uddelegering af opgaver. Rikke og Louise deltager i et møde i Undervisningsministeriet om projektskrivning. Louise og Maja har holdt møde med Gislev Rejser, konstruktivt, de vil gerne planlægge vores rejser. De laver tilbud på turen til Letland.

Udvalget er i gang med en kort og præcis udgave af "Hvad er internationalt arbejde?", som lægges ud på intranettet og hjemmesiden. Rikke har søgt et kursus om hvordan man opbygger en international profil, og giver mulighed for at møde potentielle partnere. Kurset er for to personer,

varer i 5 dage og foregår på Tenerife.

Amok-disco for børn er den 1. april. Vi har hyret en populær DJ, som er god til at underholde børn. Louise og elevrådet er i gang med at arrangere fælles "forfest" med pizza for de store børn. Voksen-amok bliver den 2. april med en DJ, der spiller "voksenmusik". Starter med spisning. Invitation og tilmelding sendes ud på intra.

11.

Fritidsklub og klub Heide og Maja har drøftet en ny model for klubbørn i 3. kl., hvor klubdagene deles mellem friskolen og fritidsklubben i hallen. Forslag om fast pris på 1000 kr. om måneden, der dækker pasning alle ugens hverdage. Det er stadig muligt at købe klippekort eller betale for fuld pasning på friskolen. Formålet er at der er et pasningstilbud alle ugens hverdage for børnene i 3. kl. Det blev besluttet at modellen tilbydes fra nu af. Winnie på kontoret står for det administrative.

12.

Emner til kommende bestyrelsesmøder Forslag om en drøftelse af, hvordan vi håndterer smittefare i forbindelse med skadedyr på skolen. Der skal udarbejdes en procedure og handleplan. Maja laver oplæg til næste bestyrelsesmøde.

Forslag om en opfølgning på det pædagogiske arbejde, som er iværksat i klubben. Maja orienterer om processen på næste møde. Visioner for klubben inddrages i visionsmødet.

13.

Evt. Etik omkring de unges færden på de sociale medier. SSP konsulenten kommer ud og snakker med elever fra 6. klasse. Maja snakker med eleverne i 4. – 5. klasse.