Referat af bestyrelsesmøde den 8. marts 2016, kl.   19.00 – 22.00

Deltagere:   Troels, Thomas, Rasmus, Jane, Winnie og Louise

Fravær:   Jan, Anja, Krestine og Dorthe

 
 1. 1.Åbent bestyrelsesmøde/   Forældrehenvendelser               kl. 19-1930

/

Nyt fra Solstrålen (Dorthe)        

 • De er 4 der stopper i bestyrelsen da   deres børn holder op i Solstrålen så det bliver spændende hvor mange der   stiller op
 • Der er lavet et årsregnskab, og der   mangler børn hvis de skal bibeholde den personalemængde som de har i dag.
 • De går videre med vuggestuen som åbner   så snart som muligt. Der skal et ABA anlæg op inden de kan åbne.
 • Der er blevet ryddet op på hjemmesiden   og skriver artikler, TV mm., for at lave lidt PR for børnehaven.
 • Rengøringsdage den 2/4 og 10/4.
 
 1. 2.Godkendelse   af dagsorden                                            kl. 1930
 • Ekstra punkt ang. Lejekontrakt til   børnehaven
Louise
3. Godkendelse   af referat                                                  kl.   1930
 • Godkendt
Louise
4. Drøftelse:   Visionsmøde. 28. April fra 1730-1900 i salen.       Kl.   1930-1945  
 • Status: Vi starter ud med nogle elever   der kommer og fortæller om det internationale arbejde og de oplevelser de har   haft med dette.
 • Så kan vi invitere en lokalpolitiker   (Jens Elmgren). Det er gjort og han kommer. Louise spørger resten af   lokalrådet om de vil med også.
 • Louise og Maja laver ledelsesberetning   på 15 min. I alt.
 • Jane er mødeleder. Gruppearbejde ved mindre borde. Louise, Maja og Jane processtyrer og laver spørgsmål. Jane og Maja laver en opsamling.
 • Maja lægger på intranettet den 9-3.
 • Rasmus spørger Ryslinge forsamlingshus   om de kan lave sandwich / tapas og hvad det koster. Øl og vand sørger Rasmus   også for.
 • Godkendelse af indbydelse: Indbydelse   er godkendt.
Louise
5.   Drøftelse: Generalforsamlingen. 28. april fra kl. 19 i   salen   Kl. 1945-2000
 • Mulige kandidater? Er blevet   kontaktet. Og der er flere der skal kontaktes, dette gør Rasmus.
Louise
 1. 6.Drøftelse: Samarbejde med Trunderup Friskole                 Kl. 2000-2015
 • Maja har snakket med Henrik (leder på Trunderup   friskole) ang. et samarbejde skolerne i mellem
Og han synes, at   det er god idé at lave et samarbejde.
 • Samarbejdet vil indbefatte de største klasser.
 • Henrik har taget det op på et bestyrelsesmøde i   Trunderup.
 • Vi vil gerne bakke op om beslutningen og den skal   evalueres om 1 år.
 • Det skal være en hel dag ad gangen.
 • Maja og Henrik skal se om det kan lade sig gøre rent   skemateknisk

Maja

Pause                                                                          kl. 2015  
 1. 7.Drøftelse: Forebyggelse   af mobning                           Kl. 2030-2100  
 • Hvordan forebygger vi?
 • Daniel   kommer og fortæller om sit arbejde:
 • Kontakt med konsulent fra opvækst og   læring, med faste møder.
 • Der er et arbejde omkring brugen af IT   rygsæk.
 • Støttetimer med elever
 • Samtaler med børnene
 • Går rundt og observerer børnene. Det   er som regel efter henvendelse fra lærerne han kommer ud.
 • Har sat et trivselsforløb i gang i gul   bygning, som et pilotprojekt
 • Samarbejder meget med alle lærerne,   som bruger Daniel meget
 • Ved konflikter ringes der til Daniel   og han går ind og hjælper med at løse dem.
 • Har en uddannelse indenfor PAS test   (Pædagogisk Analyse System): IQ og sociale, de mange intelligenser mm. Testen   bakker op om det hele menneske. Hvor er man henne i sit liv lige nu. Det   harmonerer godt med friskoletanken. Disse resultater bruges som samtaleemne   med en konsulent fra opvækst og læring, læreren og forældrene. Altid i   samarbejde med forældrene.
 • Er ved at udarbejde noget materiale   der er til brug i hjemmet som en hjælp til forældrene.
 • Deltagelse i forældremøder ang. trivsel.  
 • Samarbejde med sundhedsplejersken,   socialrådgiver og fysioterapeut.
 • Udtalelse til efterskoler om den   enkelte elev hvis det er nødvendigt
 • Klubben
 • Indsatsområde:
 • God dialog mellem lærere, forældre og   elever
 • Respektér hinanden og børnene og de   forskellige måder at opdrage dem på
 • Stille uddybende spørgsmål til barnet   for at finde ud af hvad der kan ligge til grund for problemerne
 • Det er langtidsperspektivet vi skal se   i processen, da det er en proces der tager tid.
 • Fællesskab med de andre forældre
 • Selvindsigt og nysgerrighed på det   enkelte barn
 • Tryghed Trivsel og Fællesskab
Louise
 1. 8.Orientering: Meddelelser   fra Skoleleder                     Kl. 21-2120
 • Der vil blive lavet en ny cykelsti i   2016-2017
 • Skole/Børnehave folderen er blevet   færdig og den er blevet lagt hos nogle ejendomsmæglere rundt omkring
 • Roya er blevet ansat i sprogpraktik i   0. klasse. Hun er fra Iran og har arbejdet med børn i Iran og kommer 2 gange   om ugen. (Onsdag og torsdag)
 • Hun skal indtil videre være der til   sommerferien
 • Pædagogisk dag: 2-4. Personalet fra   skolen og Solstrålen deltager
 • PR: De nye trøjer er kommet. Eget   navn, byens logo og Gislev skoles logo. Skal vises på Generalforsamlingen. De   koster 350,- i børne størrelse og 400,- i voksen størrelse. De første der får   dem er eleverne i 5 klasse. Deadline 1-4 for første bestilling. Bestilling og   betaling kontant til Winnie.
 • Gitte (børnehaven) og Maja har holdt   informationsaften for forældrene i Snurretoppen. Der kom ikke nogle forældre   derfra men der kom 2 andre forældrepar. De fik vist rundt mm.
 • De er i fuld gang med teater. Det er   en fornøjelse at arbejde med ungerne.

Maja

 1. 9.Orientering: Meddelelser   fra lærerrepræsentant           Kl. 2120-2130
 • I hvid bygning arbejder de med   projektopgaver. De arbejder meget seriøst og de bliver fremlagt mandag aften   for forældre og andre interesseret. Det er 8-9 klasse det drejer sig om.
 • 6-7 klasse arbejder med faglig læsning   som også går godt og de skal også fremlægge deres resultat for klassen.
 • Lærerne er rigtig glade for stillingen   som AKT pædagog er kommet på skolen. De bruger Daniel flittigt, og er glade   for samarbejdet.
Gitte
    
 1. Orientering:        Opfølgning på udvalgene:                         Kl. 2130-2145  
 • International:
  • Maja og Søren har lige været på Guadeloupe og det var   rigtig lærerigt
  • De har lavet en sang der skal arbejdes videre med i   2017 når de kommer til DK.
  • Der er også blevet en dans til det musik de selv har   lavet. Børnene skal lære dansen inden de kommer her i 2017.
  • Maja og Søren skriver en sang til de andre lande kommer   her i 2017. Børnene skal være med til at skrive dem på engelsk.
  • Vi er ved at søge et nyt projekt til kommende 7-8   klasse. Det er sammen med Tyrkiet, Estland og Kroatien. Det er under titlen ”   Square eyed teenagers”. Handler om at få børnene væk fra elektronikken og ud   i naturen.
  • Charlotte og Rikke har været på kursus i at skrive   ansøgninger til diverse projekter. Det var rigtig godt.
  • Der er søgt et andet kursus til 2 lærere i maj 2017   ang. inddragelse af børnehaver i det internationale arbejde. Det vil være   baseret på at lærerne tager afsted, ikke børnene.
 • Åbent skole: ”Far laver mad” kommer   ikke på programmet i 2016. Amok Disko skal også i et andet udvalg.   Børneloppemarkedet blev aflyst da der kun var 4 tilmeldte.
 • Fondssøgningsudvalget: Pia og Mette   har søgt flere fonde i forbindelse med udeskolen.
 • Julebazarudvalg: Vi mangler nogle   aktive forældre idet der er to bærende kræfter der stopper.

Louise

Thomas

Mette

Gitte

 1. 11. Emner til kommende møder                                 Kl. 2145-2200
 • Rottebekæmpelses procedure (Drøftelse)
 • Skolefoto (Drøftelse)
 • Dannelsen af vores børn og fagrække
 1. 12.
 2. 13.Evaluering   af mødet: God forplejning
Louise

Ordstyrer:     Thomas                             Forplejning: Winnie