Referat   af bestyrelsesmøde den 4. maj 2016, kl. 19.00 – 22.00

Tilstede: Louise, Jane, Christina, Thomas, Troels, Kim,   Winnie, Thomas H., Chanett og Maja

Afbud:   Rasmus,   Jan

 
 1. 1.Åbent bestyrelsesmøde/   Forældrehenvendelser               kl. 19-1930

Nyt fra Solstrålen:   Chanett;

Konstitueret bestyrelse:   Formand: Winnie, Næstformand/Økonomi: Jacob, Referent: Jonna, Kim, Chanett,   Suppleanter Mark og Charlotte

Udvalg: Vil gerne inddrage   forældrene i diverse udvalg: Fra bestyrelsen PR: Winnie

Vedligehold: Jacob og Kim,   Fonde: Chanett, Jonna, Winnie, IT: Mark, Julebazar: Charlotte, Festudvalget:   Chanett og Jonna

Vuggestue: Ansatte: Gitte,   Birthe og Anne. Lige pt. Er der 2 børn.

Børnehaven støtter op om   et fælles bestyrelsesmøde. (Forventningsafstemningsmøde)                                                      

 
2.   Godkendelse   af dagsorden                                            kl. 1930 Louise

3. Drøftelse:   Údviklingspunkter fra visionsmødet       Kl. 1930-1945  

 • Status
 • Procesplan: IT er taget op på lærermødet og Maja er glad for at forældrene   gerne vil have mere IT baseret undervisning.

Hvad er der for elementer vi vil bruge   i undervisningen? Vi skal også tage stilling til hvilke devices vi vil   anbefale at bruge på skolen. Vi skal arbejde med elektronikken på skolen så   der ikke ligger ledninger og opladere på bordet/gulvet. Der er blevet talt om   dette problem med Jesper. Det kan være at vi kan beholde Claus i et flexjob,   uden de store omkostninger, og det ville være godt da han er meget arbejdsom   og effektiv og er uddannet elektriker. Lærerne skal starte med at finde ud af   hvad vores didaktiske fundament er. !! IT udvalget skal arbejde med dette   punkt. De skal lave en IT strategi.

Udeskole:   Ønsket er at det skal gå hele vejen op til 9. klasse. Indtil videre går det   til og med 2. klasse. Bestyrelsen skal tage stilling til dette på næste møde.  

Skoleintra   debat: Skal der ligge lektier på skoleintra. Lærerne taler om dette. Dette   skal også diskuteres på forældremøder. Ugeplaner kan give en god dialog med   ens barn.

Møbler:   Søger fonde, sponsorløb, fælles pulje – Fondssøgningsudvalget og åben skole   udvalg

Forældrefest: 1   x årligt. Fast dato. Ikke Amok Disko, voksen amok – festudvalget, evt. et   fast klassetrin der skal arrangere den.

Tarzanbane:   Fondssøgning og vedligehold – husk regler, krav, ansvar forsikring, sikkerhed   mm.

Et   fælles udvalgsmøde der har beslutningskompetence sammen med elevrådet. Vedligeholdelsesudvalget indkalder.

Der er et forslag om at lave en skitse   om hvordan vores drømmeskole vil kunne se ud. Så ved vi hvad vi arbejder hen   i mod.

Kostpolitik:   Sund mad, Arlas madskole, madmor, retningslinjer mm. – Bestyrelsen. Har været   på lærermødet og et forslag var om at der var nogle forældre/bedsteforældre   der kunne komme og lave mad en gang om måneden.

Fastelavn:   For både store og små. De store har ikke meget lyst til at klæde sig ud, så   det bliver ikke særlig godt for hverken de store og de små at de er med. Det   er blevet prioriteret at de store skal undervises i det tidsrum i stedet.   Øget faglighed.

Internationale:   Det skal ikke fylde det hele, og det gør det heller ikke. Lejrskoler hvert år   bliver nævnt igen. Principperne skal tages op igen i bestyrelsen. Lægges på   intra igen.

 

4.   Drøftelse: Generalforsamlingen. 28. april                 Kl. 1945-2000

 • Opfølgning
 • Evaluering:

Godt   at det lå samme aften, der er nok flere forældre der kommer da der også er   visionsmøde først. Det var rigtig godt at der var nogle at vælge i mellem.   Det kan vi godt gøre igen. Vi skal endnu en gang have børnene til at komme at   fortælle om hvad de laver. Rækkefølge: Visionsmøde og dernæst   generalforsamling

Louise
 1.    Lokaleudlejning                                 Kl. 2000-2015
Det er ikke hensigtsmæssigt at udleje   lokalerne (Salen) når der er prøver dagen efter. Kan det overhovedet betale   sig i forhold til strøm, vand forbrug mm. Vi skal vise eleverne at vi tager   deres prøver seriøst. Det er mest konfirmationer der vil blive berørt af det.   Man kunne måske sige at det ikke kan lejes ud i april og maj måned. Skal   huslejen reguleres? Vi tager det op på næste møde. Troels finder ud af hvor   stort forbruget er på udlejningsdagen. Økonomiudvalget arbejder videre med   det til næste møde.
Louise
 1. 6.Pause
 
 1. 7.Drøftelse:   Procedure for skadedyrsbekæmpelse   Kl. 2030-2100  
 • Hvordan forebygger vi? Daglig tømning   af affaldspose i køkkenet, visuel kontrol, undgå madrester i køkkenet- brød   og grønt, øjeblikkelig reparation af mulige tilgangsveje for skadedyr.
 • Indsatsområde: Ved rotter skal der   skilt på døren med adgang forbudt, kontakt til kommunens rottebekæmpelse,   kontakt bestyrelses og vedligeholdelsesudvalg, gips på gulvet – omfanget   fastlægges, daglig kontrol af evt. spor, rengøring af alt service   (bestyrelsen koordinerer, Jane tager sig af koordinationen), lokalerne må   atter bruges.
Maja
 1. 8.Orientering:   Meddelelser fra Skoleleder                     Kl. 21-2120

26-5:   Vi   er værter for kommunens ”Vores egns” møde fra 18-21. Hjælp til kaffebrygning,   hvis muligt fra kl. 17. Samme dag tager klubben til Egeskov Slot.

28-5:   Arbejdsdag fra kl. ca. 12.

Anja:   er ansat i kontanthjælpspraktik men stopper snart og der kigges efter en ny.

Børnehaveklasselederstilling:   Der er 50 personer der har søgt stillingen.

Høringssvar:   På busruter der går til Gislev. Der er tale om at der skal være færre busser   der går hertil, og det skal værre udgiftsneutralt for kommunen. Ellers vil de   ikke have busser her. De vil også bestemme hvornår bussen skal være her om   morgenen.

Kommunen:   Vil gerne have at vi selv skal stå for vedligehold af de rørlagte åer som vi   har på skolens grund. Indtil videre gør vi ikke noget, da der ikke er noget   problem. Vedligehold holder øje med dette.

Turen:   til SDU gik rigtig godt, og der var flere elever der blev rigtig tændte på   dén videregående uddannelse.

Maja
 1. 9.Orientering: Meddelelser   fra lærerrepræsentant           Kl. 2120-2130

Når 5. klasse er på Færøerne er der en   temauge på skolen om ” Færøerne”. Gul   bygning skal koncentrere sig om at lave sværd, skjolde og billedefriser og   høre sagaer. De skal også lave mad som det vikingerne spiste. Materiale til denne uge vil blive   efterspurgt fra forældrene. I hvid bygning skal man lave nyfortolkninger af   eventyr som film. I uge 20 hører alle på skolen forskellige sagaer som optakt   til emneugen, mens 5. klasses elever fremlægger det de skal fortælle på   Færøerne. Der er personalehygge den 10. juni og børnehaven er inviteret.

 
    
 1. Valg til        udvalgene :

Winnie:   Festudvalg og julebasar    

Thomas:   Åben skole og Vedligeholdelsesudvalg

Troels:   Vedligeholdelsesudvalg

Christina:   Festudvalg

Jane:   PR udvalg og Økonomiudvalg

Louise:   Internationalt udvalg, Fondssøgningsudvalg og Økonomiudvalg

Chanett:   Festudvalg og Fondssøgningsudvalg

Jan:   IT udvalg

Thomas   H.:   IT udvalg, Fondssøgningsudvalg, Internationalt udvalg

Kim:   Vedligeholdelsesudvalg, Julebasarudvalg og åben skoleudvalg

Rasmus:   Åben skole udvalg                                                

 1. 11. Nedsættelse af ansættelsesudvalg  

Udvælgelse   af ansøger: Tirsdag den 10-5-16

Samtaler:   Tirsdag den 17-5-16

Personale:   Maja, Pia, Daniel og Gitte ( børnehave)

Bestyrelsen:   Louise, Thomas O., Chanett          

 
 1. 12. Emner til kommende møder                                 Kl. 2145-2200  

Udbygning af udeskole

Kost/Sundhed

Lejrskoleprincipper til orientering

Fodgængerfelt

 1. 13.

Rist mm til bålet, hvor er det henne?   Nede i bålhuset er der et skab der passer B-nøglen. Spørg Jesper. Thomas kan   spørge Winnie om en ekstra nøgle.

 1. 14.Evaluering   af mødet

Rigtig godt møde med den nye   bestyrelse.

Louise

Louise

Ordstyrer:     Jane                                   Forplejning: Louise