Referat af generalforsamlingen på Gislev Friskole

den 28. april 2016

1. Velkomst ved Maja og Louise

Præsentation af bestyrelsesmedlemmerne

2. Valg af dirigent og stemmetællere

Toke Andersen blev valgt

Pia, Steffen, Daniel og Gitte valg til stemmetællere

3. Godkendelse af dagsorden godkendt

4. Bestyrelsens årsberetning fremlagt af formand Louise (vedlagt)

5. Tilsynsførendes årsberetning Fremlagt af Tage Krogh Nielsen og vedlagt referatet. Kort sammendrag: Deltaget i 3 tilsynsbesøg. Samtale med lærere og Maja. Deltaget i undervisningen i matematik, engelsk, dansk og tysk og morgensamling. Er blevet indført i de enkelte læreres årsplaner. Vurderer elevernes standpunkt i en generel kontekst i dansk, engelsk og matematik. Vurderer det samlede undervisningstilbud. Hverdagen er tryg, eleverne har det godt og trives i hinandens og de voksnes selskab. Lever op til hvad der kræves i folkeskolen. Især ved morgensamling oplever eleverne at de er en del af et større fællesskab. God atmosfære. Glæder sig til at følge skolen i fremtiden.

6. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering Regnskab for 2015 omdelt og fremlagt af kasserer Jane (vedlagt). Vi er stolte af at kunne fremvise et overskud på 218.926 kr. for generalforsamlingen, og dette på trods af nedskæringer i statstilskuddet. Fra bestyrelsen skal lyde en stor tak til skolens sekretær Winnie og skolens leder Maja for et godt samarbejde i økonomiudvalget.

7. Skolelederens årsberetning Fremlagt af skoleleder Maja (vedlagt).

8. Valg til bestyrelsen Dirigenten gennemgik valgproceduren, som blev godkendt af generalforsamlingen.

a) Skolekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer (5 stk.) Louise, Troels, Rasmus, Thomas Herdahl og Chanett blev valgt til bestyrelsen for 2 år.

b) Forældrekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer (4 stk.) Jane, Jan, Thomas Olsen og Christina blev valgt til bestyrelsen for 1 år.

c) Skolekredsens og forældrekredsens valg af suppleanter (2 stk.)Winnie (1. suppl.) og Kim (2. suppl.)

9. Indkomne forslag Ingen forslag

10. Evt. Forslag om opdatering af skolens hjemmeside. Udvalgsstrukturen er ændret og der er nedsat et nyt it-udvalg, som vil tage hånd om at få opdateret hjemmesiden. Skolen har pt. følgende udvalg: vedligeholdelsesudvalg

It-udvalg åben skole-udvalg julebazar

Pr-udvalg

Internationalt udvalg

Fondsøgningsudvalg festudvalg Husk at sætte X i kalenderen lørdag den 28. maj, hvor der er arbejdsdag. Tak til dirigenten for god ro og orden

Tak til de bestyrelsesmedlemmer, der er stoppet i bestyrelsen.