Dagsorden til bestyrelsesmøde den 8. september 2016 Kl. 19 – 22

1. Åbent bestyrelsesmøde/ Forældrehenvendelser       Kl. 19-1930

 • Afbud fra Christina. Flere forsinket.
 • Velkommen til de to formænd fra elevrådet.
 • Forældrehenvendelser:
  • Der er forsat lus i gul/hvid bygning og der skal gøres noget. Der kan laves et opslag som hænges op på skolen omkring hvad der kan gøres. Aftale omkring køb af shampoo, som forældre kan købe på skolen. Kontakte sundhedsplejersken – hun skal komme med et oplæg til morgensang. Fælles fredag hvor alle kimmer deres børns hår derhjemme.

Nyt fra Solstrålen:

Ikke noget nyt.

2. Godkendelse af dagsorden + Referat fra den 10.8.2016   Kl. 1930 Louise
3. Motionsdag:
 • 7-8-9 klasse skal til Berlin på lejrskole. Kan de løbe penge ind på motionsdagen til deres tur? Eller skal de lave deres eget sponsorløb?
 • Spare op til lejrskole igennem hele skoleforløbet på Gislev Friskole.
 • Undersøge hvilket arbejde eleverne kan lave.
 • Fremlægge på generalforsamling om at sætte skolepengene op som skal gå til opsparing til lejrskole, drift m.m.
 • Beslutning ved håndsoprækning: Motionsdag uden sponsorløb.

Louise/

Maja

4. Drøftelse: Evaluering af mødetid (0745)                Kl. 1930-1945
 • Status: Det er et ønske fra en forælder at vi skal drøfte det at skolen først åbner 15 før skolestart.
 • Elever kommer tidligere i skole og morgenklub er i salen hvilket er et problem.
 • Skolepatruljen bruges også af hvid bygning derfor skal de forsat være der fra kl. 7.30.
 • Beslutning: Børn møder forsat ind kl. 7.50 og skolepatruljen bliver lidt længere tid.

Louise/

Maja

5. Drøftelse: Udbygning af udeskole                           Kl. 1945-2005

 • Hvad vil vi stå for ift. Udeskole
 • Hvor vil vi hen?

Udskydes til næste gang.

Louise/Maja
6. Orientering: Elevrådet Kl. 2005-2020
 • Klassens time skal genindføres. Punkt på bestyrelsesmøde.
 • Forslag om dyr på skolen. Beslutning: Ikke dyr på skolen da det lige er besluttet.
 • Projektopgave-uge i 8-9 kl. De vil gerne kunne spise slik i denne uge. Slik = gode karakterer. Besluttet: Ja det må de gerne i denne uge.
 • Nye legeredskaber til gul bygning. Tarzanbane. Punkt på næste bestyrelsesmøde.
Sophie/Mathilde
   Pause                                                                          Kl. 2020-
7. Information: om Sammenlægning med Solstrålen Kl. 2030-2120
 • Opfølgning fra mødet den 6-9 og evaluering.
 • Møde omkring sammenlægning med Solstrålen. Det er besluttet på generalforsamling år 2015 at der skal drøfte sammenlægning bestyrelserne imellem.
 • Fik aftaler lagt frem på mødet. Nye bestyrelse i Solstrålen som skulle informeres.
 • Pædagogisk dag i februar bliver afsat til fælles værdier til sammenlægningen.
 • Afstemning om sammenlægning til generalforsamling.
 • Der skal laves fælles værdigrundlag.
Maja/ Louise

8. Orientering: Meddelelser fra Skoleleder     Kl. 2120-2125

 • Khaled er ansat 3 dage om ugen i sprogpraktik.
 • Mark er ansat fra produktionsskolen i virksomhedspraktik.
 • Rasmus er ansat til støtte, vikar i skolen og Klubben.
 • Personalet skal til hjertestarter opfrisknings kursus.
 • Ny Gymnasium reform info.

9.     Orientering: Meddelelser fra SFO                         Kl.2125-2130

 • Nye tiltag med aktivitetsdag, struktur ved eftermiddagsspisning og tavle i gang.

Maja

Daniel

10. Orientering: Meddelelser fra lærerrepræsentant   Kl. 2130-2135
 • Orientering om Emneuge for 1-2-3-4-5 kl. i næste uge omkring Letland med en twist af høst.
 • Orientering om emneuge om Litteratur/Spoken words i 7-8-9 klasse i næste uge.
Gitte

11. Orientering: Udvalg                                     Kl. 2135-2150

 • Internationalt udvalg:

-       Økonomi i forhold til udenlandsturer.

-       Planlægning af Erasmus+

-       Kursusaktivitet.

 • Åben skole udvalg:

-       Undersøge omkring spiritusbevilling.

-       Egen kontonummer? Det er ikke en mulighed i forhold administration.

-       Budgettet balancer fint.

-       Penge på nye skolemøbler.

Louise

Thomas

Jane

12. Emner til kommende møder                               Kl. 2150-2155

 • Kost/sundhed, Fodgængerfelt
 • Planlægning af besøg af ERASMUS+
 • Modtage-klasser
 • Lejrskole principper.
 • Elevrådets punkter: Tarzanbane, Klassenstime genindføres, 8-9 klasse vil gerne have lov til at medbringe slik når de skal skrive projektopgave
 • Skolepenge
 • Udbygning af udeskole
 • Inkasso

13. Evt.

14. Evaluering af mødet

Louise

Ordstyrer:     Rasmus                             Forplejning: Winnie