Referat af bestyrelsesmøde den 15. November  2016

Afbud: Rasmus, Christina, Kim

19 – 22

1.    Åbent bestyrelsesmøde/ Forældrehenvendelser        /        

·         Nyt fra Solstrålen

·         Der har været en misforståelse omkring ferielukning, med at Solstrålen ønskede at holde lukket i uge 29-30 fra 2017. Skolen havde i år lukket i 2 uger da der ikke var nogle børn tilmeldt klubben.

·         Gitte og Maja har talt om at Solstrålen godt kan melde ud at de har lukket i 2 uger. Det kan skolen ikke da skolen har betaling i alle årets 12 måneder, og kan derfor ikke holde planlagt lukket. Hvis der ikke er tilmeldt nogle børn kan klubbens personale dog godt afspadsere. 

·         Aftalen mellem skole og Solstrålen er eventuelle børnehavebørn kan være i klubben i de lukkede uger og klub børn til gengæld være i Solstrålen i tilstødende sommerferie uger.

19-1915

Chanett

2.    Godkendelse af dagsorden + Referat fra den 26.9.2016 

·         Punkt 3 rykkes ned til under økonomiudvalg

·         Mettes punkter kommer foran SFO.

1915

Louise

3.    Drøftelse:  Forældrebetaling fremover                        

·         Søskenderabat: Referat under økonomiudvalg

·         Lejrskoler: Referat under økonomiudvalg

1915-1945

Maja

4.    Drøftelse: Solstrålens lejekontrakt                              

·         Tidsbegrænset?

·         Solstrålen plejer at få en huslejekontrakt for et helt år, men da vi regner med en sammenlægning til sommerferien 2017 er forslaget at vi laver en lejekontrakt der går til 31.07.2017.

1945-1950

Maja/Louise

Pause                                                                           

5.    Drøftelse: Forårs SFO                                                  

·         Orientering

·         Det er blevet vedtaget på kommunalt niveau at man fra april 2017 skal starte i mini SFO, fra april til august hvor barnet først skal starte i skole.

·         Vi laver et tilbud til de børn der hører til Storegruppen, hvor de går i SFO i ”skoletiden” og derefter fortsætter i almindelig SFO fra kl. 13. 

·         Der er lidt udfordringer i forhold til dem som får fripladstilskud i Solstrålen da de ikke får dette fra april til august.

·         Det bliver Edith, Allan og Birthe der står for mini SFO.

·         Budgettet for mini SFO må ikke gå i underskud da, Staten ellers skal betale for en kommunalt støttet aktivitet.

·         Forældrebetalingen for at gå i mini SFO er 1566,-, i 4 måneder. Det er billigere end at gå i børnehaven. 

·         Idéen bag en mini SFO er at gøre børnene skolemodne.

·         Der er afholdt et møde, for forældrene, i starten af november hvor Maja og Gitte fortalte de fremmødte forældre om planen. 

·         Der er indskrivningsmøde den 5. december, hvor man kan høre nærmere om dette. Det kommer i fremtiden til at hedde Mini Klub

·         Hvad skal det hedde?

·         Det nye navn bliver Mini Klub.

·         Idéer

·         Miniklubben skal lave mad om fredagen mod en øget forældrebetaling, fordi det ligger i tråd med Solstrålens nuværende aktiviteter.

1950-2005

Maja

6.    Drøftelse: Revisionsfirma

·         Vi vil gerne skifte revisionsfirma, til et som kan give os noget mere rådgivning og personlig betjening.

·         Vi har fået et tilbud fra Beierholm, og det er lidt billigere end det vi har nu.

·         Det foreslås at vi venter et års tid, til sammenlægningen med Solstrålen er endelig og vi har været sammenlagt et halvt års tid.

·         Vi udskyder beslutningen til en ny bestyrelse er sammensat efter generalforsamlingen.

·         Vi skal indhente tilbud fra BDO og Beierholm til august måned.

2005-2020

Maja

7.    Evaluering af mødet med Solstrålen

·         Det var en meget positiv oplevelse og alle var meget engageret i debatten.

·         Det rykker noget hver gang vi holder sådan et arrangement

2020-2035

Louise

8.    Orientering: Meddelelser fra Skoleleder     

·         Maja har haft travlt med en personalesag. Der er en lærer der er blevet opsagt.

·         Nissespillet hedder Nisse grand prix og børnene og personalet glæder sig meget

·         Der er koncert fra musikskolen den 28.november og der må forældrene gerne komme og lytte med. Det er i løbet af skoledagen og der er også klippedag denne dag.

·         Kommunen har vedtaget en ny børne/unge politik og Maja har været til møde om dette i dag.

·         Politikkerne vil gerne have at børnene i kommunen bliver robuste – kreative- vidende.

·         29-11-2016 kommer Tage, vores tilsynsførende, på besøg. Han skal følge op på tysk og engelsk og dansk i indskolingen.

2035-2050

Maja

9.    Orientering: Meddelelser fra SFO 

·         Personalet i klubben har lige haft møde igen. Eftermiddagsmaden blev igen diskuteret og især støjniveauet var et varmt emne. Der bliver prøvet nogle nye tiltag, eksempelvis at give de mest støjende en pause og så kan de efterfølgende komme ind og få eftermiddagsmad.

·         Børnenes forventninger til at gå i klub arbejdes der også med.

·         Der bliver også snakket med børnene om respekt for de voksne og for hinanden.

·         Man må i øjeblikket ikke gå i Lego rummet, som forældre, da der ligger gaver

·         Orienteringstavlen kommer snart i brug

·         Mini- Klub har også været debatteret

2050-2100

Daniel

10. Orientering: Meddelelser fra lærerrepræsentant  

·         Der er flere lærere der har været på førstehjælpskursus og kan yde hjælp ved behov

·         Der er en god stemning i lærerkollegiet

·         Der er travlt men lærerne bakker godt op om hinanden

·         Der skal udarbejdes en sorgpolitik.

·         Der har været filmfestival i hvid bygning

·         Der er terminsprøver i uge 49 og 50.

·         Der er nye prøveformer til terminsprøverne

·         Der er emneuge i uge 47 hvor der er omlagt undervisning med blandt andet nissespil, fra kl. 8-13

·         Lucia er i år frivilligt og det øves i uge 49. Børnene skal i år gå Lucia om aftenen i Gislev Kirke og på plejehjemmet og her på skolen den 13.12

·         Der er også nogle fagdage i hvid bygning i den kommende periode.

2100-2110

Mette

11. Orientering:    Udvalg                                                   

·         Økonomiudvalg herunder punkt 3 og Budget 2017

·         Budget 2016: Balancen stemmer dags dato

·         Budget 2017: Godkendt

·         Forældrebetaling fremover: Forslag om en stigning i forældrebetaling til 1075,- månedligt, i stedet for de nuværende 970,- månedligt. Dette forslag er godkendt. Der har ikke været prisstigning på forældrebetaling de sidste mange år. Vi ønsker blandt andet at styrke skolens økonomi og dække inflationen. Skolen skal blive ved med at være konkurrencedygtig og tiltrække nye elever.

·         Der vil for nuværende 7-8-9 klasse være en gradvis nedtrapning i forældrebetalingen da de lige har betalt fuld pris for en tur til Berlin.                      

·         Søskenderabat: Forslag om forældrebetaling: Fuld pris for barn nr. 1, 50 % for barn nr. 2, 20 % for barn nr. 3 og 0 % for barn nr. 4. Forslaget er godkendt.

·         Lejrskoler: Forslag om at lejrskole betales af skolen for gul bygning hvert år. Forældrebetaling for Bornholm tur og Internationale projekter kan ikke overstige 500,- udover lommepenge. Max. betaling for tur i udeskolingen er på 1500,- for ex. Berlin eller USA. Resten betaler skolen. Forslaget er godkendt. Lejrskole vil fremover forvaltes af skolen.

·         Alt det ovenstående under økonomi vil gælde fra 1.4.2017.

Julebazar:

·         De mødes i morgen og skal have styr på de sidste ting inden julebazaren.

·         5-6 klasse laver som regel kranse og juledekorationer og der er blevet sat et opslag op i gruppen og der er ikke nogen der har tilmeldt sig. Der er blevet sat en dato af til det og udvalget regner med at forældrene bakker op om det projekt. Det er den 23. november. Tidspunkt meddeles senere. 

·         Hvem kan tage billeder på dagen. Jan tager billeder. Der er blevet sendt info ud igennem de forskellige kanaler.

·         Der bliver i år ikke solgt juletræer, da vi ikke kunne finde nogen.

·         Festudvalg:

·         Der er blevet givet invitationer til julefrokost for personale og bestyrelser

·         Der kommer mere ang. børnenes julefrokost senere

·         Der skal laves slikposer og dette står festudvalget for fremover. Man kan evt. spørge en ny slik butik i Svendborg om de vil give et godt tilbud.

·         Jane spørger dem og bestiller 130 til 140 elever.

·         IT: /

·         Fondsøgning:

·         Der er kommet afslag fra Skolemælk

·         Vi bliver snart indkaldt til møde.

·         Åben skole: /

·         Internationalt: /

Kl. 2110-2140

Jane

Winnie

Mette

Jan

Thomas

Louise

12  Orientering vedr. personalesag                Er gjort

2140-2150

Maja

13  Emner til kommende møder      

·         Sorgpolitik

·         Fodgængerfelt,

·         Planlægning af besøg af ERASMUS+

·         Modtage-klasser,

·         Lejrskole principper.

·         Elevrådets punkter: Tarzanbane, Klassenstime genindføres, 8-9 klasse vil gerne have lov til at medbringe slik når de skal skrive projektopgave,

·         Inkasso

·         Indskrivningsgebyr

2150-2155

Louise

14  Evt.

Evaluering af mødet

Tak for kage til Thomas H. Det var dejligt ;-)

2155-2200

Louise

 

Forplejning: Thomas H.                                                                                       Ordstyrer: Chanett

 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 15. November  2016

Afbud: Rasmus, Christina, Kim

19 – 22

1.    Åbent bestyrelsesmøde/ Forældrehenvendelser        /        

·         Nyt fra Solstrålen

·         Der har været en misforståelse omkring ferielukning, med at Solstrålen ønskede at holde lukket i uge 29-30 fra 2017. Skolen havde i år lukket i 2 uger da der ikke var nogle børn tilmeldt klubben.

·         Gitte og Maja har talt om at Solstrålen godt kan melde ud at de har lukket i 2 uger. Det kan skolen ikke da skolen har betaling i alle årets 12 måneder, og kan derfor ikke holde planlagt lukket. Hvis der ikke er tilmeldt nogle børn kan klubbens personale dog godt afspadsere. 

·         Aftalen mellem skole og Solstrålen er eventuelle børnehavebørn kan være i klubben i de lukkede uger og klub børn til gengæld være i Solstrålen i tilstødende sommerferie uger.

19-1915

Chanett

2.    Godkendelse af dagsorden + Referat fra den 26.9.2016 

·         Punkt 3 rykkes ned til under økonomiudvalg

·         Mettes punkter kommer foran SFO.

1915

Louise

3.    Drøftelse:  Forældrebetaling fremover                        

·         Søskenderabat: Referat under økonomiudvalg

·         Lejrskoler: Referat under økonomiudvalg

1915-1945

Maja

4.    Drøftelse: Solstrålens lejekontrakt                              

·         Tidsbegrænset?

·         Solstrålen plejer at få en huslejekontrakt for et helt år, men da vi regner med en sammenlægning til sommerferien 2017 er forslaget at vi laver en lejekontrakt der går til 31.07.2017.

1945-1950

Maja/Louise

Pause                                                                           

5.    Drøftelse: Forårs SFO                                                  

·         Orientering

·         Det er blevet vedtaget på kommunalt niveau at man fra april 2017 skal starte i mini SFO, fra april til august hvor barnet først skal starte i skole.

·         Vi laver et tilbud til de børn der hører til Storegruppen, hvor de går i SFO i ”skoletiden” og derefter fortsætter i almindelig SFO fra kl. 13. 

·         Der er lidt udfordringer i forhold til dem som får fripladstilskud i Solstrålen da de ikke får dette fra april til august.

·         Det bliver Edith, Allan og Birthe der står for mini SFO.

·         Budgettet for mini SFO må ikke gå i underskud da, Staten ellers skal betale for en kommunalt støttet aktivitet.

·         Forældrebetalingen for at gå i mini SFO er 1566,-, i 4 måneder. Det er billigere end at gå i børnehaven. 

·         Idéen bag en mini SFO er at gøre børnene skolemodne.

·         Der er afholdt et møde, for forældrene, i starten af november hvor Maja og Gitte fortalte de fremmødte forældre om planen. 

·         Der er indskrivningsmøde den 5. december, hvor man kan høre nærmere om dette. Det kommer i fremtiden til at hedde Mini Klub

·         Hvad skal det hedde?

·         Det nye navn bliver Mini Klub.

·         Idéer

·         Miniklubben skal lave mad om fredagen mod en øget forældrebetaling, fordi det ligger i tråd med Solstrålens nuværende aktiviteter.

1950-2005

Maja

6.    Drøftelse: Revisionsfirma

·         Vi vil gerne skifte revisionsfirma, til et som kan give os noget mere rådgivning og personlig betjening.

·         Vi har fået et tilbud fra Beierholm, og det er lidt billigere end det vi har nu.

·         Det foreslås at vi venter et års tid, til sammenlægningen med Solstrålen er endelig og vi har været sammenlagt et halvt års tid.

·         Vi udskyder beslutningen til en ny bestyrelse er sammensat efter generalforsamlingen.

·         Vi skal indhente tilbud fra BDO og Beierholm til august måned.

2005-2020

Maja

7.    Evaluering af mødet med Solstrålen

·         Det var en meget positiv oplevelse og alle var meget engageret i debatten.

·         Det rykker noget hver gang vi holder sådan et arrangement

2020-2035

Louise

8.    Orientering: Meddelelser fra Skoleleder     

·         Maja har haft travlt med en personalesag. Der er en lærer der er blevet opsagt.

·         Nissespillet hedder Nisse grand prix og børnene og personalet glæder sig meget

·         Der er koncert fra musikskolen den 28.november og der må forældrene gerne komme og lytte med. Det er i løbet af skoledagen og der er også klippedag denne dag.

·         Kommunen har vedtaget en ny børne/unge politik og Maja har været til møde om dette i dag.

·         Politikkerne vil gerne have at børnene i kommunen bliver robuste – kreative- vidende.

·         29-11-2016 kommer Tage, vores tilsynsførende, på besøg. Han skal følge op på tysk og engelsk og dansk i indskolingen.

2035-2050

Maja

9.    Orientering: Meddelelser fra SFO 

·         Personalet i klubben har lige haft møde igen. Eftermiddagsmaden blev igen diskuteret og især støjniveauet var et varmt emne. Der bliver prøvet nogle nye tiltag, eksempelvis at give de mest støjende en pause og så kan de efterfølgende komme ind og få eftermiddagsmad.

·         Børnenes forventninger til at gå i klub arbejdes der også med.

·         Der bliver også snakket med børnene om respekt for de voksne og for hinanden.

·         Man må i øjeblikket ikke gå i Lego rummet, som forældre, da der ligger gaver

·         Orienteringstavlen kommer snart i brug

·         Mini- Klub har også været debatteret

2050-2100

Daniel

10. Orientering: Meddelelser fra lærerrepræsentant  

·         Der er flere lærere der har været på førstehjælpskursus og kan yde hjælp ved behov

·         Der er en god stemning i lærerkollegiet

·         Der er travlt men lærerne bakker godt op om hinanden

·         Der skal udarbejdes en sorgpolitik.

·         Der har været filmfestival i hvid bygning

·         Der er terminsprøver i uge 49 og 50.

·         Der er nye prøveformer til terminsprøverne

·         Der er emneuge i uge 47 hvor der er omlagt undervisning med blandt andet nissespil, fra kl. 8-13

·         Lucia er i år frivilligt og det øves i uge 49. Børnene skal i år gå Lucia om aftenen i Gislev Kirke og på plejehjemmet og her på skolen den 13.12

·         Der er også nogle fagdage i hvid bygning i den kommende periode.

2100-2110

Mette

11. Orientering:    Udvalg                                                   

·         Økonomiudvalg herunder punkt 3 og Budget 2017

·         Budget 2016: Balancen stemmer dags dato

·         Budget 2017: Godkendt

·         Forældrebetaling fremover: Forslag om en stigning i forældrebetaling til 1075,- månedligt, i stedet for de nuværende 970,- månedligt. Dette forslag er godkendt. Der har ikke været prisstigning på forældrebetaling de sidste mange år. Vi ønsker blandt andet at styrke skolens økonomi og dække inflationen. Skolen skal blive ved med at være konkurrencedygtig og tiltrække nye elever.

·         Der vil for nuværende 7-8-9 klasse være en gradvis nedtrapning i forældrebetalingen da de lige har betalt fuld pris for en tur til Berlin.                      

·         Søskenderabat: Forslag om forældrebetaling: Fuld pris for barn nr. 1, 50 % for barn nr. 2, 20 % for barn nr. 3 og 0 % for barn nr. 4. Forslaget er godkendt.

·         Lejrskoler: Forslag om at lejrskole betales af skolen for gul bygning hvert år. Forældrebetaling for Bornholm tur og Internationale projekter kan ikke overstige 500,- udover lommepenge. Max. betaling for tur i udeskolingen er på 1500,- for ex. Berlin eller USA. Resten betaler skolen. Forslaget er godkendt. Lejrskole vil fremover forvaltes af skolen.

·         Alt det ovenstående under økonomi vil gælde fra 1.4.2017.

Julebazar:

·         De mødes i morgen og skal have styr på de sidste ting inden julebazaren.

·         5-6 klasse laver som regel kranse og juledekorationer og der er blevet sat et opslag op i gruppen og der er ikke nogen der har tilmeldt sig. Der er blevet sat en dato af til det og udvalget regner med at forældrene bakker op om det projekt. Det er den 23. november. Tidspunkt meddeles senere. 

·         Hvem kan tage billeder på dagen. Jan tager billeder. Der er blevet sendt info ud igennem de forskellige kanaler.

·         Der bliver i år ikke solgt juletræer, da vi ikke kunne finde nogen.

·         Festudvalg:

·         Der er blevet givet invitationer til julefrokost for personale og bestyrelser

·         Der kommer mere ang. børnenes julefrokost senere

·         Der skal laves slikposer og dette står festudvalget for fremover. Man kan evt. spørge en ny slik butik i Svendborg om de vil give et godt tilbud.

·         Jane spørger dem og bestiller 130 til 140 elever.

·         IT: /

·         Fondsøgning:

·         Der er kommet afslag fra Skolemælk

·         Vi bliver snart indkaldt til møde.

·         Åben skole: /

·         Internationalt: /

Kl. 2110-2140

Jane

Winnie

Mette

Jan

Thomas

Louise

12  Orientering vedr. personalesag                Er gjort

2140-2150

Maja

13  Emner til kommende møder      

·         Sorgpolitik

·         Fodgængerfelt,

·         Planlægning af besøg af ERASMUS+

·         Modtage-klasser,

·         Lejrskole principper.

·         Elevrådets punkter: Tarzanbane, Klassenstime genindføres, 8-9 klasse vil gerne have lov til at medbringe slik når de skal skrive projektopgave,

·         Inkasso

·         Indskrivningsgebyr

2150-2155

Louise

14  Evt.

Evaluering af mødet

Tak for kage til Thomas H. Det var dejligt ;-)

2155-2200

Louise

 

Forplejning: Thomas H.                                                                                       Ordstyrer: Chanett