Referat af bestyrelsesmøde den 14. December  2016

Afbud: Christina, Chanett, Sofie og Mathilde

19 – 22
 1. Åbent bestyrelsesmøde/ Forældrehenvendelser         /
 • Nyt fra Solstrålen
 • Vuggestuepriser følger kommunens satser
 • Der bliver stadig tænkt meget over sammenlægning, og er nervøse for at blive den lille i forhold til skolen.

19-1915

Kim

 1. Godkendelse af dagsorden + Referat fra den 26.9.
2016
 • Godkendt

1915

Louise

 1. Drøftelse: Trafiksikkerhed omkring skolen                        

Som forældre til børn i Gislev, ser jeg med stor bekymring på, om vores børn kan færdes sikkert til skole om morgenen. Den nu gennemførte udvidelse af rundkørslen, på Faaborgvej ved friskolen er vel overstået, og jeg har desværre, op til flere gange set biler køre ind i rundkørslen med meget stor hastighed. Efter udvidelsen er det nemlig blevet lettere at passere gennem rundkørslen uden, at skulle sænke farten som tidligere.

Min bekymring ligger i, at der står skolepatrulje, som hjælper børnene sikkert over vejen. Jeg mener dog ikke, at deres arbejde kan udføres sikkert og hensigtsmæssigt, hvis der ikke bliver synliggjort, et sted hvor børnene kan gå sikkert over vejen. Dette kan være i form af en fodgængerovergang, evt. med permanent nedsat hastighed, fra T-krydset ved det gamle Kokken og Jomfruen ved Fjellerupvej / Faaborgvej, og ned til rundkørslen. Derved vil man også sikre de cykellister der passere sidevejen (Fjellerupvej). Her er cykelstien ikke markeret optimalt, og den er meget mørk. Mit forslag er at cykelstien her bliver malet lys blå med tydelig markering af hvide cykler.

Der er lagt op til at der skal laves ny byport på Fjellerupvej, netop for at sænke farten når man køre ind i byen. Her er der er målt en hastighed på, op til 90 km/t. Kan man i den forbindelse udføre de ovenfor listede ønsker?

Der er også et problem nede i skoven ud mod vejen at børnene leger meget tæt på vejen og kaster nogle gange ting ud på bilerne. Der skal sættes et hegn op snarest og det er Troels der er tovholder på det projekt. Brev fra Rasmus

 • Vi vil gerne have en Ørbæk løsning, hvor der er skilte der tænder i skoletiden hvor man kun må køre 40 km/t. inkl. Et fodgængerfelt
 • Der er ansat en ny kommunal medarbejder der skal arbejde med trafiksikkerhed. Rasmus skal snakke med ham og fortælle om problematikken her på skolen.
Rasmus
 1. Drøftelse: Mini Klub

                                                                             

 • Tilskud til Mini SFO:

Hvad gør vi for de forældre, til børn der skal starte i Mini klub, der har troet at de havde friplads i Solstrålen helt frem til august og derefter kunne de søge fripladstilskud fra august på skolen? Problemet ligger i at det ene er et kommunalt tilskud og det andet er statstilskud. Det eneste vi kan gøre er enten at lade forældrene løse det økonomiske problem selv og måske blive nødt til at flytte deres barn, eller at oprette en fripladspulje hvor man kan søge tilskud fra. Udfordringen med fripladspuljen er, at forældrene selv skal ligge pengene ud.

Konklusionen bliver at der ikke bliver en fripladspulje.

Maja

Pause                                                                            
 1. Drøftelse: Dannelsen af børnene/forældrene på skolen  

                                                                      

 • Respekt for lærerne og det arbejde der udføres:
 • Engagement og ro til morgensang
 • Rollemodel

Vi skal som forældre lære vores børn både at tale ordentligt og respektere de voksne.

De skal lære at tale til de voksne med respekt.

Hvad er den generelle forventning til feedback fra lærere til forældre?

Hvad er forventningen til forældrene der er til morgensang?

Hvad kan vi forvente at forældrene bidrager med i dannelsen af deres børn? Punkter til bestyrelses/visionsmøder?                                                                             

Louise

 1. Evaluering af Julebazar
 • Det gik godt. Der er ikke hørt nogen kritikpunkter.
 • Der er et forslag om at den udendørs grill ikke skal høre til nogen bestemt klasse, men kan være noget man melder sig til.
 • De lister børnene skriver sig på til tombola mm, skal også indeholde nogle forældrenavne der kan hjælpe med at rydde op. Børnene kan også hjælpe. Ellers skal det være en bestemt klasse. Julebazar udvalget kan tage disse tiltag til efterretning.  
Maja
 1. Orientering: Meddelelser fra Skoleleder    
 • Måske er der en ny elev på vej til 2. klasse.
 • Der var 30 ansøgere til vores stilling i hvid bygning, valget faldt på Brian på 44 år. Velkommen til ham.
 • Maja skal til møde på mandag ang. kulturel rygsæk og skal være de næste 3 års indhold.
 • Status på modtageklasser: Der er blevet lavet et oplæg af Maja og Mick fra Opvækst og Læring til kommunalbestyrelsen.

Maja

 1. Orientering: Meddelelser fra SFO
 • Der er blevet lavet nogle nye rammer for børnene i klubben hvor de nu får frihed til at vælge i mellem nogle aktiviteter i stedet for at de må lave lige hvad de vil.
 • Der er fremgang i billederne der skal op på tavlen på gangen foran klubben. Nu skal børnene komme i SFO og melde sig til, og på tavlen flytte sin brik, hen til den aktivitet de går på. De får at vide hvor den voksne kan findes på de forskellige aktiviteter. Der er allerede synlig effekt da det er blevet praktiseret bare uden billederne.
Daniel
 1. Orientering: Meddelelser fra lærerrepræsentant  
 • Der er julenissestykke fra lærerne og børnene går meget op i det.
 • Der er terminsprøver i øjeblikket. Der er en del der har IT rygsæk, og det kræver en del logistik og det arbejdes der på i øjeblikket. Vi har ikke kunne afprøve de elektroniske test rigtigt for dem der har IT rygsæk, pga tekniske problemer. Det arbejdes der på.
 • Der har været Lucia optog, både på skolen, Plejehjemmet og Gislev Kirke og det var rigtig godt.
 • Der er fagdage i 5-7 klasse og gul bygning har haft idræt, matematik og naturfag. Det er gået meget godt.
 • Julefrokosten gik godt, og god stemning.
 • Mandag den 19-12 er der julefrokost for børnene, og folk har skulle melde til på Intra hvis de ville hjælpe på selve dagen.
Mette
 1. Orientering:     Udvalg
 • Vi får 75 % i statstilskud i 2017.
 • Regnskab 2016: /
 • PR: Vi har købt et flag der sættes op ved rundkørslen når der er arrangementer på skolen. Man kan sige til hvis det vil bruges til arrangementer på skolen.
 • Udvalget vil gerne bruges noget mere fra de andre udvalg, når der laves arrangementer så de kan promovere arrangementet.
 • Åben skole: Møde den 2-11 i ”Forældregruppen”. Der er 1 ud af 4 arrangementer der er blevet til noget her til efteråret. Der bliver ikke flere arrangementer i år. Rundbold starter op til foråret, en fodbolddag hvor der spilles fodboldkamp mellem børn og voksne med grill, en mor /datter dag, fisketur for far/søn, kan I ind tænke Åben skoledag den første torsdag i november??
 • Vedligehold: Der har været energistyring på skolen de sidste 5 år, det firma der har sponseret det, er blevet solgt og det nye firma vil ikke sponsere det mere. De vil gerne have betaling for det. Det undersøger økonomiudvalget til næste gang. Det gør at vi finder uhensigtsmæssigheder hurtigere. Vi snakker om at leje noget jord, med forkøbsret, af Jacob ved siden af skolen og evt. bygge en ny skole indenfor de næste 10 år. Det arbejder vedligehold videre på.

Jane

Jane

Thomas

 1. Orientering vedr. personale-sag         Er gjort        
Maja
 1. Emner til kommende møder
 • Sorgpolitik
 • Fodgængerfelt,
 • Planlægning af besøg af ERASMUS+
 • Modtage-klasser,
 • Lejrskole principper.
 • Elevrådets punkter: Tarzanbane, Klassens-time genindføres, 8-9 klasse vil gerne have lov til at medbringe slik når de skal skrive projektopgave
 • Inkasso
 • Indskrivningsgebyr
 • Hvad er den generelle forventning til feedback fra lærere til forældre?
 • Hvad er forventningen til forældrene der er til morgensang?
 • Hvad kan vi forvente at forældrene bidrager med i dannelsen af deres børn? Punkter til bestyrelses/visionsmøder?
 • Forældrefest
Louise

Evaluering af mødet

Tak for boller til Chanett. Det var dejligt ;-)

Louise

Forplejning: Thomas H.                                                                                       Ordstyrer: Chanett