Referat af bestyrelsesmøde den 06. juni 2017 19 – 22
 1. 1.Åbent bestyrelsesmøde/ Forældrehenvendelser        

Ingen henvendelser        

19-1915

 1. 2.Godkendelse af dagsorden

2 forslag til evt. punkter

 1. )Ny organisations struktur (næste gang)

Informationsflow og præsentation af bestyrelse og institutionsleder for de nye forældre

 1. )Hvilket råderum har forældrerådet i solstrålen og hvilke områder

1915

Louise

 1. 3.Drøftelse og godkendelse af forretningsorden        

Forretningsordenen bliver godkendt på to hinanden bestyrelsesmøder

Note 5:

Normering kunne være godt at få BH normering på

Note 6:

Ansættelses udvalg, her kunne det være relevant ”hvem” det er man skal ansætte for at kunne få de relevante personer med i ansættelses udvalg

Note 6A:

Forslag til at ikke alle ansatte og bestyrelsesmedlemmer skal være til ansættelsessamtaler omhandlende ny leder, men vi beholder den «gamle» model

Note 4D, punkt 3:

Lokal aftaler, står i forretningsordenen

Ønskes ændret til: Lokal aftaler/aftale papirer

Note 4: udarbejdelses af aktivitetsplan hedder nu April/maj, det gir bedre mening at der står Maj/juni

Forslag til at «nye» pædagoger kommer ud og er føl for en enkelt dag, skal ikke skrives i forretningsordenen, men god ide i Børnehuset

Louise tilretter ændringer, sender rundt til bestyrelsen til godkendelse ved næste bestyrelsesmøde

1915-1930

Louise

 1. 4.Drøftelse og evaluering af visionsmøde/generalforsamling

Visionsmødet bar præg af mangel på tid til visioner, derfor er der indkaldt til endnu et visionsmøde for hele institutionen

Vision = fremtidssyn ikke referat af hvad der er sket i det forgangne år, brugt for lang tid på fortid frem for fremtid

Sidste visionsmøde var for forvirrende frem for forrige visionsmøde, måske pga. sammenlægningen

Forslag til at orientering om valgfag bliver lagt på et andet mere relevant tidspunkt

Skal visionsmøder evt. deles i faggrupper/aldersgrupper, så det bliver mere specifikt for ens eget barn?

Der skal skæres ned på beretning og forklaring fra bestyrelsens side, det er under bestyrelsesformandens beretning ikke på visionsmøde

Evt. bedre information løbende til forældre ang. Hvad der sker og er sket, så de ikke kun skal informere sig via referater og hjemmeside og derfor bestyrelsen føler et behov for at informere forældre om hvad der er sket

Promovere fælles vision for hele institutionen og skære ned på det ikke relevante

Visionsmøde bør stadig ligge samme aften som generalforsamling

Vigtigt at der ikke bliver holdt andre møder i byen på samme aften, som der er møder på skolen og børnehus

Forældre har reel indflydelse på skolen, dette budskab skal deles

1930-1950

Louise

 1. 5.Drøftelse og evaluering af arbejdsdagen
 • Skal vi have flere arbejdsdage på et år?

101 tilmeldte, 40 mødte op

2 arbejdsdage i Solstrålen 1 på skolen og rengøringsdag, hvad gør vi fremadrettet?

Forslag til at uddelegere mindre projekter, så forældre kan deltage i vedligeholdelse af en enkelt bygning, lokale facilitet og så er det her de lægger kræfterne samt ved rengøringsdage

Så kan man melde sig ind på den facon frem for at afholde store arbejdsdage, dette initiativ ligger hos vedligeholdelses udvalget, og evt. have sideløbende forældre sedler med hvilke opgaver hvilke forældre gerne vil påtage sig løbende, så vi evt. har en telefonliste så vi ved hvem man kan ringe til med en specifik opgave.

Forklare hvor vigtigt det er at deltage til disse arrangementer, hvilket ansvar man har som forældre/familie på en friskole (løfter i flok, ansvars følelse) Dette bliver pointeret meget via PR-udvalget.

Ældste elever bør inddrages i arbejdsdage

Stadig bibeholde de store arbejdsdage, for fællesskabets skyld

Evt. ”folder” andet materiale om hvad det betyder at være forældre på en friskoleinstitution og som gentages årligt…

Man må gerne færdiggøre sine projekter en anden dag, selvom man måske ikke når at blive færdig på selve arbejdsdagen, snak sammen indbyrdes

Tilmeldelsen bør være mulig at differentiere, så det er med eller uden mad, ellers skal man promovere at det er MED mad, så enten deltager man hele dagen eller ikke, så vi styrker fællesskabet

Prioritet på opgaver og tov holder på større arbejdsdage

Flere alsidige opgaver, for menig mand

Tilmelding på intra og på specifikke opgaver

                                                                          

1950-2010

Louise / Troels

 1. 6.Drøftelse: Rengøringsdag
 • Vi skal have lavet opslag mm

Klasse opdelt arbejdsfordeling, to repræsentanter fra hvert forældreråd, som har teten, Winnie har navnene og opslag skal laves og sendes ud

Skal rengøringsdage høre ind under vedligeholdelses udvalg?

Louise laver opslag, Solstrålen styrer deres egne rengøringsdage, da de jo har børn i disse dage

7,8,9 august er rengøringsdag i 2017 (uge 32), husk gode rengøringsredskaber

2010-2030

Louise

 1. 7.Drøftelse: IT strategi

Ønske om digitaldannelses flade for vores elever, IT-strategi under udarbejdelse

Brian kommer med hans anbefalinger:

-       Nogle programmer og noget hardware er gode til forskellige ting, eleverne skal nok lærer det i praksis

-       Det vigtige er at differentiere mellem årgange og at indholdet i skole arbejdet har et fagligt fokus, ikke blot at lære et specifikt program

-       Skal elever selv tage IT udstyr med, leasing aftaler mhp. Ejendom efterfølgende, leverer skolen låne computere?

-       Lærernes anbefaling til hvilket hardware der skal bruges er at alt er lige godt

IT starter allerede i børnehaven

De to intra skal samles til et og en bruger platform for lærer, pædagoger og forældre

IT- udvalget har teten på at få lavet en it-strategi oplæg og fremlægge det på næste bestyrelsesmøde

2030-2050

Brian

 1. 8.Orientering: Meddelelser fra Institutionsleder  

www.friskolearkivet.dk tlf. 6261 3013

Friskole bog udgivet kan erhverves hos ovenstående

Godt med et nyt visions møde

Nordplus projektet har givet et overskud på 25.000kr. pga. god koordination

To potentielle elever på vej efter sommerferien!

2050-2110

Maja

 1. 9.Orientering: Meddelelser fra Pædagogisk leder

Tilsyn af legeplads, venter på rapport, Legepladsen er i voldsomt forfald

Projekt cirkus, med overnatning

(Psykisk arbejdsmiljø for personalet er dårligt i Solstrålen)

Interaktion og varme hænder har fokus i Børnehaven, derfor vigtigt med fortsat god personale normering VS. Børn

2110-2120

Gitte

 1. 10.Orientering: Meddelelser fra SFO  

Tur på Egeskov, stor tilslutning 56 børn og mange voksne

Tilgang af miniklub, godt med godt vejre, da pladsen er trang

Struktur i klubben, ingen færden på gangene, men forskellige aktiviteter man byder ind på når man møder

Evaluering af opstart af minklub kommer snart

Nyt personale (minklub personale) har lagt gode kræfter i opstart af miniklub

Ca. 45 børn

God succes med hvor der må spilles på tablets i klubben og der er altid en voksen tilstede, gode diskussioner om aldersgrænser og hvad man må se/spille og ikke må

                              

2120-2130

Daniel

 1. 11.Orientering: Meddelelser fra medarbejderrepræsentant  

Skal lige ind i rollen, intet nyt endnu      

Fifa projekt er kørt i 5-6.klasse spørg Daniel eller Steffen

2130-2140

Edith

 1. 12.Orientering: Udvalg                                                    

Maja fortæller at skolen har forskellige kontrakter på el, tlf. mm. Og det går der rigtig meget tid på, Maja har derfor tegnet en kontrakt med et profit firma, som tjener 50% af det de sparer os for

Linda er ansat som årspraktikant, til bl.a. mindfullness, fransk, idræt mm.

Kl. 2140-2150

Jane

 1. 13.Orientering: Tavshedspligt

Tavshedspligt Gælder ALLE, men vi har også loyalitets pligt, så overhører vi negative/positive emner ude i byen, finder vi ud af hvad det bunder sig i, samt taler positivt om institutionen

Alle underskriver tavshedspligt

2050-2100

Louise

 1. 14.Emner til kommende møder

Økonomiudvalg

IT-strategi

Evaluering af rengøringsdag, bålfest mm.

                                    

2150-2155

Louise

 1. 15.

Evaluering af mødet

Fælles FB-gruppe ligger hos PR-udvalg

Forældrerådets opgaver og råderum diskuteres

2155-2200

Louise

Forplejning: Louise