Referat til bestyrelsesmøde den 22. august 2017

19 – 22

1.    Åbent bestyrelsesmøde/ Forældrehenvendelser 

Bestyrelsen fik taget billeder til hjemmesiden              

19-1915

2.    Godkendelse af dagsorden

1915

Louise

3.    Godkendelse af forretningsorden 2. gang

Udsættes til næste gang, Louise sender dem ud

Note 5, her bør ligge en uddybende definition,

Hvad er et særligt behov?

Er det hele bestyrelsen eller nogen af bestyrelsen?

Maja og Daniel vil gerne lave et udkast herfor, evt. indstille til forslag for hvordan sagen takles

Foregår denne kommunikation via mail, så skoleleder informerer bestyrelsen om særlige behov og støtte herfor

Kun hvis det har økonomiske konsekvenser bør bestyrelsen ind over

Maja og Daniel udfærdiger en rettelse af dette punkt og sender til Louise, så det kommer med ud…

Note 13, definitionsspørgsmål, hvad er et pædagogisk problem?

Dette bør også defineres bedre

Maja, og afd. Ledere udfærdiger et forslag til rettelse af dette punkt og sender til Louise

     

1915-1920

Louise

4.    Drøftelse og evaluering af opfølgende visionsmøde

Det gik godt, få forældre repræsenteret, men de der var der, fik luftet deres ideer

1920-1930

Louise

5.    Drøftelse og evaluering af rengøringsdagen

Stor forskel i forældre tilmeldte fra klasse til klasse

Altid de samme forældre, skal man fører liste over hvilke forældre der egentlig dukker op?

Det bør være op til folks samvittighed at dukke op eller ej, så må vi som bestyrelse hjælpe med at få folk til at deltage

De 3 dage der var sat af, lå på hverdage hvor folk var startet på arbejde, men var kommet hjem fra ferie, måske skal vi tænke over hvordan vi gør det mere attraktivt

Digitalisere rengøringsdagen, tilmeldingslister på Intra, så folk kender sine opgaver

Evt. bruge børnene som trækplaster, som vi snakkede om på visionsmødet

Vi har gjort det samme i mange år, der skal ny tænkning til, for der er altid for få tilmeldte...

Husk friskoleånden, forventningerne til forældre på en friskole, at man bidrager, evt. et punkt på næste visionsmøde

Prikke til folks samvittighed, ikke udstikke folk og tænke på dem der er der og ikke på dem der ikke er der

Skille socialt og arbejde ad, gøre det synligt hvilke opgaver der ligger, det behøver ikke altid være både socialt og arbejds-/rengøringsdag

Der er dog blevet gjort rent, rengøringspersonalet tog resten

Hvem sørger for at arrangerer rengøringsdag, vedligeholdelsesudvalg?

Louise sender skema og sedler til vedligeholdelsesudvalget (Troels) så det er dem der sørger for at informere og strukturere næste års rengøringsdag

6.    Drøftelse ang. Håndtering af udmeldelser af institutionen

·         Bestyrelsens rolle i at medvirke til den gode historie

En del udmeldelser siden jul, hvordan håndterer vi det fremover?

Vil vi orienteres i bestyrelsen løbende?

Hvad gør vi som bestyrelse, når vi hører om disse udmeldelser?

Maja tilbyder udmeldelsessamtale og får feedback den vej

Vigtigt at årsagen til udmeldelsen bliver synliggjort, så der ikke skabes falske rygter

Skal der evt. sidde en med fra bestyrelsen ved disse udmeldelses møder

Det er relevant for bestyrelsen, hvis der tegner sig en tendens i udmeldelserne

Udmeldelsen skal fremlægges fra flere sider, både skolens og forældrenes synspunkter, en bisidder er en god ide

Giver vi de udmeldte forældre og specielt de øvrige forældre for meget service? Skal vi andre forældre altid have grunden at vide?

Der er pt. 9 udmeldte og 4 indmeldte inden for sommerperioden, når der er så mange udmeldte over kortere periode, skal bestyrelsen orienteres så der kortlægges hvorvidt der er en tendens eller ej

Hvor meget skal Maja og skolen gå ind i enkelte (mobbesager) når det sker i fritiden? Her tænkes på når det omhandler adfærd, mobning og lign. Eleverne/forældrene imellem

Har vi elever som skaber dårlig stemning, mobber eller lign. Hvor lang snor skal de have? Skal vi kridte grænsen skarpere op, så man ved hvor grænsen går, giver vi for meget snor?

Vi som bestyrelse bør informeres om hvilke processer, der er i gang, så vi ved hvad vi kan svarer når vi møder historien ude i byen

Bør der være et punkt på dagsordenen om skolens trivsel, eller er det overhovedet bestyrelsens opgave?

Det er ikke bestyrelsens opgave at bestemme hvilke børn der skal smides ud af skolen, det er et pædagogisk ansvar som ligger hos leder og ansatte

Men konklusionen på hvorfor det er som det er endt som det er, bør bestyrelsen orienteres omkring

Fremadrettet ved udmeldelser, kommer der en bisidder med til evt. udmeldelsesmøde, når der er truffet valg/fundet grund til udmeldelse mm. Orienterer Maja resten af bestyrelsen

Samme procedure for hele institutionen

Pause                                                                          

1930-1945

1945-2000

Louise

7.    Drøftelse: Struktur om overgang fra Solstrålen til Skole

·         Organisationsstruktur

Forårs SFO er nyt, derfor er det vigtigt at få synliggjort hvilke traditioner der skal beholdes og hvilke der skal sløjfes

Kast over hegnet? Storevenner før tid? 1. skoledag? Mere info til nye forældre i Forårs SFO

Naturligt at storevenner findes når BH børn kastes over hegnet, Hvorefter der er afslutnings middag i BH

1.    skoledag skal blive ved med at være noget helt specielt, selvom børnene har gået i forårs SFO

Men de nye børn, skal også inviteres til arrangementet mandag aften

2000-2030

Louise/Maja

8.    Drøftelse: Råderum for forældrerådet i Solstrålen

Rollen er at bidrage til aktiviteterne på årshjulet

Arbejdsdage ligger hos vedligeholdelsesudvalget

Sammen med Gitte at arbejde og råde over eget budget

Holde den store bestyrelse orienteret om aktiviteterne i Børnehuset

Opfølgning på arbejdet med inddragelse af forældrene i dagligdagen

Sørge for at den røde tråd starter helt nede i vuggestuen og op til 9.kl.

Ansættelse af nyt personale til Børnehuset, skal der sidde nogen fra forældrebestyrelsen i ansættelsesudvalget

Pt. Planlægger vi forældremøde

For få voksne i forhold til børn, begynder at kunne mærkes i hverdagen

Forældrekaffe hver fredag i hver måned, fra forældre til forældre, opfølgning på dette til forældremødet

Vi afholder selv rengøringsdage

Meddelelser fra Forældrebestyrelsen, bliver et punkt på dagsordenen, når de har noget at sige

2030-2050

Mark

9.    Orientering: Meddelelser fra Medarbejderrepræsentant    

Skolen er startet op med god stemning

2 prs. På kursus (relations-kursus) Daniel, Steffen

Mette er på personligt lederskabs kursus

4-5. kl. kører Fifa eleven for health tema

8-9kl. er tilmeldt Erasmus+ samt et projekt fra 4.kl. og op efter (god opbakning)

Besøg fra TDU 7/9, de låner skolen til fest, imod at de kommer og ”underviser” eleverne i robot og Lego

Filosofi starter op fredag, for hele skolen

Tibetansk syngeskål til morgensang, inspireret fra Island

Linda Kristiansen er startet i års praktik

Linda Johansen støtte i 1. kl.                

2050-2110

Edith

10. Orientering: Meddelelser fra SFO

Samarbejde i fritidsklub og klub

Mange børn, specielt 3. klasser, forsøger at inddrage flere rum og lave flere aktiviteter

Linda Johansen har også nogle timer i SFO

2110-2120

Daniel

11. Orientering: Meddelelser fra Pædagogisk leder    

Der er nedsat mastergruppe som er i gang med nye lærerplaner, nu fokus på sociale kompetencer og at gribe nuet i stedet for indlæring og kompetencer også fokus på at skolen skal være mere parate til modtage børnene, der er indlæring alle steder, så det er på vej ud af BH igen

Endnu mere fokus på omsorg og nærhed og interaktion mellem børn og voksne, denne ændring på baggrund af tidligere undersøgelser. Vigtigt med kendte voksne, når man arbejder med små børn

Kan ikke tillade sig at sige nej til at modtage børn med forskellige behov, skal kunne rumme alle…

Kan mærke det er blevet en større institution, arbejdsgangene er blevet længere.

Legepladsen halter meget

I gang med forældrehåndbog og regelsæt til personale

Stor mangel på varmehænder, personalet kan ikke løbe hurtigere end de gør nu, grænsen er nået

Ønsker umiddelbart flere personale timer, men ledelsen laver først en analyse af børnetal sammenholdt med budgettet, for at se om det er en reel mulighed og foreligger det for økonomiudvalget, derefter for bestyrelsen.

                      

2120-2130

Gitte

12. Orientering: Meddelelser fra Institutionens leder        

Beslutning om at nye bestyrelsesmedlemmer SKAL deltage i bestyrelseskursus

Louise, AP og Maja har forsøgt at koble alle aktiviteterne i Gislev sammen, så de ikke falder på de samme dage, næste møde 21. september (hvor de forskellige formænd fra forskellige foreninger deltager)

8. nov. Afholdes Vælgermøde om den frie skole på Sdr. Nærå skole

Stimuli delen i filosofi er kun for børnene

Vikarkorps: Tine, Thor-Finn, Lise som tilkaldevikar, Heidi er lige blevet student

Morgensangsstruktur 30 min. Man,ons,fre, for alle, sidste fredag i måneden er der filosofi, tir og torsdag ser 6-9kl. nyheder og 0-5kl. har alm. Morgensang

Lærerne lægger lektierne ud til den dag de skal være færdige på Intra, afl. Og dag til dag lektier gives i klassen og lektiebog

Indmeldelser, 4 børn i skolen 2 i børnehuset

Flere udmeldelser før sommerferien og efter sommerferien. Se evt. punkt 6

2130-2140

Maja

13. Orientering: Udvalg                                                   

·         Økonomiudvalg

Mark er med i økonomiudvalg, grundet han er formand i Forældrerådet i Solstrålen

·         Vedligeholdelse

Skulle fælde træer på arbejdsdagen, fik en god handel med dem som laver Cykelstien på Fjellerupvej, der er kommet nyt hegn

Pumpebrønd ved cykelsti, gik i stykker igen, så vand i kælderen ☹ Efter ferien kunne pumpen stadig ikke laves, men er nu skiftet.

Vandskade i 5.kl. årsag ukendt?

Forpagtet jord, afsat penge til hæk, græs mm. Men disse penge er brugt på andre dybe huller i vedl. Som var mere presserende… 2025 visioner der arbejdes på, men hvordan skal pengene prioriteres? Dette tages op på næste økonomiudvalg

Kl. 2140-2150

Jane

Troels

14. Orientering

·         Forældrefest/Fusionsfest den 26082017

12 tilmeldte forældre, 2 personaler tilmeldte og festen gennemføres hjemme hos Louise

Forældrefest gentages hvert år (temafest) afholdes sidste lørdag i august måned

2050-2100

15. Emner til kommende møder                                          

2150-2155

Louise

16. Evt.

Evaluering af mødet

Birgitte møller Jensen = ny sundhedsplejerske

Store elever synger ikke med til morgensang, ny fordeling af elever skal overvejes

Jane træder ud af bestyrelsen fra øjeblikkelig virkning grundet nyt job og Thomas Olsen træder ind (tidligere suppl.)

Ny kasserer skal vælges i aften: Thomas Herdal er enstemmigt valgt

2155-2200

Louise

Forplejning: Mark, medbragte boller, med smør og syltetøj, samt kage

Ordstyrer: Troels overrakte opgaven til Jane, hun gjorde det godt